عنوان
بررسي رويکرد پدافند غير عامل در اشکال مختلف شهري والگوي کلان شهرها
نویسنده (گان)
ميمندي پاريزي,صديقه
چکیده مقاله
در کمتر از يک قرن پيش، زماني که جنگ بين دو کشور در مي‌گرفت ماه‌ها و شايد سالها طول مي‌کشيد تا يکي از ارتش‌هاي درگير بتواند شهري را مستقيماً مورد حمله قرار دهد ولي امروزه در همان ساعات اوليه جنگ شهرها آماج حملات قرار مي‌گيرندو غيرنظاميان خود را درگير يک جنگ تمام عيار مي بينند. در حال حاضر بيشتر کساني که کشته مي‌شوند غيرنظامي هستند در حقيقت ميزان کشته‌هاي غيرنظامي به نظاميان به هشتاد درصد رسيده است. بر همين اساس امروزه جنگ ديگر در مرزها نيست بلکه در شهرها نيز هست. نمي‌توان انتظار داشت يک شهر در طي جنگ اصلاً آسيب نبيند اما مي‌توان شدت و ميزان آسيب‌پذيري آن را کاهش داد. در تمامي طرق حمله دشمن به شهرها عوامل کليدي که در فرآيند طراحي و برنامه‌ريزي شهري همواره حضور فعال دارند، مي‌توانند تأثيرگذار باشند. به عبارت ديگر آنچه که به عنوان متغيرهاي اصلي در کنترل طراحان و برنامه‌ريزان شهري و تصميم‌گيران و مديران حوزه دفاع غيرعامل وجود دارد و مي‌توان با تغيير و اصلاح آنها، آسيب‌پذيري و تلفات در حملات دشمن به شهرها را کاهش داد در دسته‌بندي کلي به شرح زير مطرح مي‌شود: اشکال (فرم‌هاي) کلي شهري ، الگوهاي کلان شهري ، بافت ساختمان‌هاي شهري ، کاربري‌هاي شهري و نحوه توزيع آنها در ساختار فضايي شهر.هدف اين مقاله بررسي و واکاوي اشکال کلي شهري و الگوهاي کلان شهرها در رابطه با رويکرد پدافند غير عامل است . در ادامه سعي بر آن است تا با تکيه بر فرض يک حمله حقيقي؛ چالش‌ها و معضلات موجود در اشکال شهرها، و نيز روش‌ها، اقدامات و تمهيدات در خصوص کنترل شرايط و کاهش آسيب‌پذيري تلفات در انواع فرم هاي شهري استخراج و استنباط گردد.

متن کامل مقاله