عنوان
نقش شورا در مديريت شهري
نویسنده (گان)
ستاري,محمدحسين
چکیده مقاله
چکيده هدف از انجام اين تحقيق بررسي نقش حضور شوراي شهر بر مديريت شهري شهرنورآباد بود. اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردي و از دسته تحقيقات پيمايشي است. روش انجام تحقيق نيز روش توصيفي- همبستگي است. جامعه آماري تحقيق، شامل کليه شهروندان ساکن در شهر نورآباد بود(N=35000) که با استفاده از جدول مورگان 380 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شد. روش نمونه گيري به صورت خوشه¬اي بود. ابزار اصلي جمع-آوري اطلاعات يک پرسشنامه محقق¬ساخته بود که روايي آن توسط پانلي از متخصصان احراز گرديد. پايايي ابزار تحقيق نيز با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ براي بخش¬هاي مختلف پرسشنامه و پس از اصلاحات لازم احراز شد(885/0). به منظور شناسايي نقش شوراها در مديريت شهري از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد. نتايج بدست آمده نشان داد که سه عامل حدود 27/84 درصد از واريانس مربوط به نقش شوراها در مديريت شهري را تبيين مي¬نمايد. اين عوامل شامل نقش نظارت بر مديريت شهري(68/39 درصد)، انتخاب شهردار(64/31 درصد) و نقش تصويب امور شهرداري(95/12 درصد) است.

متن کامل مقاله