عنوان
ارزيابي عملکرد شهرداري منطقه 8 اصفهان به روش EFQM
نویسنده (گان)
اسمعيل پور,نجما;ابدالي,شيرين;دهقان دهکردي,الهه
چکیده مقاله
کارآمدي سازمان‌هاي عمومي ارائه دهنده خدمات مانندشهرداري‌ها، نقش مهمي درايجادظرفيت هاي توسعه درهرجامعه دارد.اما داوري صحيح درمورداين توان زماني ميسراست که عملکردآنها با استفاده ازروش‌هاي دقيق موردارزيابي قرارگيرد. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه مدل ارزيابي تعالي سازماني (EFQM) مي‌تواند چارچوب مناسبي را براي ارزيابي عملكرد خصوصا در نظامهاي شهري وعملكرد مناطق شهرداري‌ها فراهم آورد. از اين رو، مقاله پيش رو سعي دارد با استفاده از مدلEFQM به ارزيابي عملکرد شهرداري منطقه 8 اصفهان بپردازد. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي بوده و براي مديران اين امكان را فراهم مي‌آورد تا بتوانند در مسير تعالي گام برداشته، وضعيت سازمان خود را شناسايي و براساس يافته‌هاي حاصله، نسبت به بهبود وضعيت آن اقدام نمايند. جامعه آماري در اين مطالعه که از نوع توصيفي- تحليلي و پيمايشي است، کليه کارکنان شهرداري منطقه 8 شهر اصفهان وحجم نمونه 40نفر (45 درصد جامعه آماري) تشکيل مي‌دهد. ابزارگردآوري داده‌ها، پرسشنامه استاندارد ارزيابي عملكرد براساس مدل تعالي سازمان بوده و داده‌ها با نرم افزار spss مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد: عملکرد شهرداري منطقه 8 اصفهان با کسب 490.199 امتياز از 1000 امتياز کل به صورت نسبتا ميانه مي‌باشد. اين شهرداري ضعيف‌ترين عملکرد را در معيار نتايج مشتريان با 54.477 امتياز از 200 امتياز و قوي ترين عملکرد را در معيارنتايج جامعه باکسب 58.333 امتياز از 60 امتياز دارد.

متن کامل مقاله