عنوان
ارزيابي سيستمي فرآيند پياده سازي شهرالكترونيك بجنورد با تاكيد بر ابعاد تكنولوژيكي و سياسي
نویسنده (گان)
خوارزمي,اميدعلي;شاددل,ليا;خاكپور,براتعلي
چکیده مقاله
با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه هاي اخير ، شهرالكترونيك كه يكي از مفاهيم نوظهور است و قابليت حل بسياري از مشكلات بغرنج و پيچيده زندگي به ويژه در كلان شهرها را دارد پديد آمد.با توجه به اهميت موضوع شهرالكترونيك در اين مقاله به بررسي ابعاد تكنولوژيكي و سياسي پرداخته و به دليل مقبوليت روش تفكرسيستمي در حوزه هاي مختلف برنامه ريزي اين ابعاد بر اساس تفكر سيستمي مورد بررسي قرار مي گيرد.روش تحقيق توصيفي-تحليلي و استنباطي است و از هر دوروش كمي و كيفي استفاده شده است.در قسمت كمي از 69 مدير شهري پرسشنامه تكميل گرديد و در قسمت كيفي تعداد 4 نفر از مديران به روش گلوله برفي براي مصاحبه انتخاب شدند.جهت الويت بندي عوامل شناسايي شده از مباني نظري در ابعاد مذكور از روش ميانگين موزون ، براي شناسايي چالش هاي موجود از آزمون استنباطي خي دو و به منظور رسم دياگرام هاي علي و معلولي بر اساس تفكر سيستمي از نرم افزار Vensim و براي تكميل زيرسيستم هاي نهايي از روش مصاحبه و جهت تحليل آن از روش كيفي آناليز موضوعي استفاده مي گردد.نتايج پژوهش نشان مي دهد از جمله چالش هاي موجود در بعد تكنولوژيكي آماده نبودن زيرساخت هاي لازم و در بعد سياسي كمبود حمايت از سوي مقامات مسئول ايجاد شهرالكترونيك است.همچنين از نظر مديران شهري در بين عوامل موثر تكنولوژيكي و سياسي عناصر حفظ امنيت و حمايت از سوي مقامات مسئول داراي الويت اول مي باشند كه با شناسايي عنصر بحراني بر اساس تفكر سيستمي مطابقت دارد و با كمك چرخه هاي به وجود آمده در مدل نهايي سيستمي بر اساس شرايط شهر بجنورد مي توان پياده سازي شهرالكترونيك را تسهيل نمود.

متن کامل مقاله