عنوان
آزمايشگاه زندگي، حوزه هاي نوآوري و اطلاعات بازارها
نویسنده (گان)
خالوندي,زينب;ياوري,شيما;,;دل انگيزان,سهراب
چکیده مقاله
شهر به عنوان خاستگاه تمدن بشري همواره مورد توجه بشر بوده است. فضاي پيچيده شهر انسان¬ها را براي رهاشدن ازمشکلات به فکراصلاح وادار نموده است. فناوري اطلاعات به عنوان عمده¬ترين محور تحول درجهان منظورشده است و دستاوردهاي ناشي از آن چنان با زندگي مردم عجين گرديده است که بي¬توجهي به آن در جامعه ورفاه مردم اخلال به وجود مي¬آورد. در اين مقاله ما از روش کلي زنجيره ارزش به عنوان يک نقطه شروع براي درک بازار اطلاعات استفاده مي کنيم و بررسي مي کنيم که چطور رهبري شهر ممکن است شروع به سرمايه گذاري مناسب براي بدست آوردن ارزش شهر هوشمند کند و نيز ما نمايي از يک شهر هوشمند را به عنوان يک بازار اطلاعات در نظر مي¬گيريم و به چگونگي اينکه ما ممکن است از مفاهيم موجود و آزمايش شده براي پرورش تکنولوژي و نوآوري براي حمايت از رهبران شهر در مرز اين قلمرو ناشناخته استفاده کنيم مي¬پردازيم.

متن کامل مقاله