عنوان
بررسي حضور زنان در فضاهاي شهري با تأکيد بر شهرهاي اسلامي
نویسنده (گان)
اتحاد,سيده شبناز;صداقتي,عاطفه
چکیده مقاله
شهر اسلامي تجلي گاه عدل به عنوان ويژگي بارز فعل الهي و اصل اساسي جهان اسلام، مطرح است. در شهر اسلامي، عدالت از جهات مختلف، قابل توجه است از جمله عدالت در استفاده از فضاهاي شهري. اين روزها با گسترش شهرنشيني، بحث زنان و فضاهاي شهري و نيز افزايش مشارکت اجتماعي آنها، به يکي از بحث‌هاي مهم تبديل شده است. فضاهاي شهري بخشي از فضاهاي باز و عمومي شهرها هستند که به نوعي تبلور ماهيت زندگي جمعي مي باشند، يعني جايي که شهروندان در آن حضور دارند. حفظ و اعمال ارزش هايي مانند محرميت، آرامش، خلوت، حيا، سادگي، تنظيم شرايط محيطي در انواع اقليم ها و توجه به درون بيشتر از بيرون سبب شد تا يک نوع سلسله مراتب قوي، روشن و منحصر به فرد در شهرهاي اسلامي به وجود آيد. يکي از نيازهاي بسيار مهم هر انسان نياز به برقراري رابطه با ديگران است که اين نياز زمينه ساز حضور انسان ها در فضا مي شود. حضور زنان در فضاي شهري حق مسلم آنان است. با در نظر گرفتن حقوق شهروندي کثرت گرا در جامعه مدني امروز و رويکرد عدالت محور در برنامه ريزي و طراحي شهري، زنان نيز همانند مردان بايد از شرايط برابر براي حضور در فضاي شهري برخوردار باشند. از طرفي، سلسله مراتب يکي از اصول حاکم بر جهان هستي و عالم وجود مي باشد و مراتب عالم که از خالق باري شروع شده و به موجودات ارضي ختم ميشود، بدين صورت ترتيب داده شده است. سلسله مراتب در شهرهاي اسلامي گذشته، به عنوان يک وجه مثبت کنترل نحوه استفاده زنان از فضاهاي شهري، مطرح بوده است. اين نوشتار، با بررسي وضعيت زنان در فضاهاي شهري و اتخاذ رويکرد توصيفي- تحليلي، محدوديت هاي حضور زنان در اين فضاها را جستجو نموده و در نهايت راهکارهايي به منظور افزايش حضور زنان در فضاهاي شهري در راستاي تامين امنيت، افزايش نظارت، کاهش ترس و ايجاد حيات شبانه پيشنهاد مي دهد.

متن کامل مقاله