عنوان
برند سازي شهري
نویسنده (گان)
دلوي,محمدرضا;سلامتيان,نهال
چکیده مقاله
هسته اصلي اين مقاله ارائه يک چارچوب نظري براي درک برندسازي شهري و مديريت آن، از طريق بررسي بازاريابي شهري و برندسازي شرکت ها مي¬باشد و همچنين برندسازي شهري به عنوان راهي مناسب براي توصيف و پياده سازي بازاريابي شهري مطرح شده است. همانگونه که برخورد و رويارويي با شهر، از طريق ادراک تصاوير اتفاق مي¬افتد, کاربرد بازاريابي شهري هم تا حد زيادي وابسته به زيرساخت، ارتباطات و مديريت تصوير شهري است. بنابراين هدف بازاريابي شهري، که به نوبه خود نقطه شروعي براي توسعه برندسازي شهري است، تصوير شهري مي¬باشد. مناسب ترين مفهوم براي درک کاربرد بازاريابي در شهرها، مفهوم توسعه يافته نام تجاري شرکت ها است، که با تغييرات لازم در شهرها بکار برده مي¬شود. برندسازي شهري از يک سو، مبنايي را براي سياستهاي در حال توسعه به منظور دنبال کردن توسعه اقتصادي فراهم مي¬آورد و در عين حال، به عنوان وسيله¬اي براي ساکنان شهر به منظور تعيين هويت شهر خود بکار برده مي¬شود.

متن کامل مقاله