عنوان
بررسي کارايي توزيع عوايد حاصل از قانون ماليات¬برارزش¬افزوده به شهرداري¬ها
نویسنده (گان)
نصراصفهاني,رضا
چکیده مقاله
اين مقاله به بررسي کارايي شيوه دريافت ماليات بر ارزش افزوده و تخصيص قسمتي از آن به شهرداري محل براساس مباني نظري ماليه¬عمومي¬محلي پرداخته است. نتايج بررسي نظري نشان مي¬دهد.تصميم قانونگذاران در مواد38 و 39 قانون ماليات بر ارزش¬افزوده مبني بر دريافت سهمي از ارزش افزوده به عنوان عوارض¬محلي و پرداخت آن به شهرداري محل از نظر علمي از اعتبار لازم برخوردار نمي¬باشد. همچنين دليل اصلي وجود اختلافات زيادي بين شهرداري¬هاي همجوار در خصوص تعلق يا عدم تعلق عوايد حاصل، عدم توجه قانون¬گذار به جنبه غيرمحلي بودن اين ماليات است. براي بررسي توزيع عوايد، شاخص بهرمندي طراحي و ارائه شد. نتايج حاصل از برآورد اين شاخص در استان اصفهان نشان دهنده وجود نابرابري در توزيع عوايد بين شهروندان استان است. آزمون صورت گرفته نشان داد اختلاف معني¬داري بين شاخص مذکور قبل و بعد از اصلاح قانون وجود ندارد. به اين معني که هدف نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون در سال 1390 در عمل محقق نشده است. نتايج حاصل از برآورد منحني لورنز در دوره 1387تا 1389 نشان مي¬دهد20درصد عوايد به90درصد جمعيت استان رسيده است. منحني لورتز براي دوره زماني 1390 الي1392(بعد از اصلاح قانون) نشان مي¬دهد تنها 30درصد عوايد به 90درصد جمعيت رسيده است. اصلاح قانون نتوانسته بهبود معني داري در توزيع عوايد داشته باشد. مي¬توان گفت نابرابري شديدي در بهرمندي شهروندان از عوايد حاصل وجود دارد.

متن کامل مقاله