عنوان
آسيب‌شناسي نظام تأمين منابع مالي و درآمدي شهرداري‌ها مطالعه موردي: شهرداري شهر جويبار
نویسنده (گان)
بخشي,حميد;صحرايي,احمد
چکیده مقاله
منابع درآمدي شهرداري‌ها در حال حاضر پاسخگوي نيازهاي عمراني و سرمايه‌گذاري روزافزون شهرها نيست. از اين رو روي آوردن شهرداري‌ها، به ويژه شهرداري جويبار به بازارهاي مالي و استفاده از منابع بخش خصوصي به منظور تجهيز منابع مالي ضروري به نظر مي‌رسد. مقاله به روش توصيفي- تحليلي مي‌باشد. بخشي از داده¬هاي مورد نياز از منابع اسناد مالي شهرداري شهر جويبار استخراج گرديد و براي بخشي ديگر از منابع اسنادي و کتابخانه‌اي استفاده گرديد.نتايج حاصل از بررسي¬ها نشان مي¬دهد که همواره درآمد شهرداري‌ها به اين دليل که درصد قابل توجهي از آن از طريق فروش تراکم و صدور پروانه ساخت حاصل مي‌شود، در دوره‌هاي رکود و رونق دچار نوسان شده و در دوره رکود به کسري بودجه شهرداري مي‌انجامد. لذا يافتن منبع درآمدي مطمئن و پايدار به منظور تأمين مالي پروژه¬هاي زيرساخت شهري از اهميت فوق العاده¬اي برخوردار است. و از طرفي به دليل ضعف بدنه کنوني شهرداري¬ها و فقدان نيروهاي متخصص و کارآمد باعث گرديده است که نتواند وظايف مربوطه را به طور مناسب و مطلوب انجام داده و علاوه بر اين وظايف مديريتي خود را نيز ايفا نمايد. بنابراين به دليل پايين بودن ميزان مطلوبيت ارائه اين‌گونه خدمات، افزايش هزينه‌ها و درگير شدن شهرداري در امور اجرايي و به جاي انجام وظايف مديريت و برنامه‌ريزي شهري، کاهش تصدي‌گري و يا خصوصي‌سازي به عنوان راهکاري جهت افزايش بهره وري ارائه خدمات و ارتقاء سطح وظايف و فعاليت شهرداري‌ها در جهت ارائه مديريت شهري مناسب مطرح گردد.

متن کامل مقاله