عنوان
تعيين اثرات اجتماعي ، اقتصادي و كالبدي طرح هاي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري با انگيزه ايجاد ساخت شهرهاي خلاق – بافت فرسوده ميدان شهدا
نویسنده (گان)
وطن پرست,مهدي;مافي,عزت اله ;معتمدي,محمد;پسنديده,علي
چکیده مقاله
در اين تحقيق سعي شده است ضمن پرداختن به ابعاد و چالش هاي مختلف بافت هاي فرسوده شهري كه هزينه گزاف مالي و روحي و رواني بر شهروندان و دولت ها دارد ، به شناسايي ابعاد مختلف شهر خلاق پرداخته و جايگاه آن را در عملياتي نمودن توسعه شهري پايدار با استفاده از روش توصيفي - تحليلي مورد بررسي قرار دهد.در نهايت با توجه به ارزيابي طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده ميدان شهداي مشهد به مواردي همچون عدالت اجتماعي ، ايجاد تعادل در رشد اقتصادي مناطق ، بهبود يكپارچگي مديريتي ، تلاش در راه ارتقاي تطابق بين برنامه ريزي ملي و منطقه اي و ايجاد همبستگي بين عملكرد شهر ها و مناطق خلاق جهت متادل سازي رابطه سه عامل فضا ، جمعيت و فعاليت به عنوان دستاوردهاي توسعه خلاق براي رسيدن به پايداري مطرح گردد. از آنجايي كه بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري از ضروريات توسعه پايدار شهري است و شهروندان نقش مهمي در اين فرآيند دارند بخصوص شهروندان ساكن در بافت هاي فرسوده و ساكن در حاشيه ميدان شهداي مشهد، بر همين اساس حجم نمونه اي برابر با نفر از شهروندان214 انتخاب و مورد مطالعه و سنجش قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه بافت هاي فرسوده چه به لحاظ كالبدي و چه از نظراجتماعي- اقتصادي داراي مشكلات عديده اي هم براي ساكنين و هم براي برنامه ريزان و مديران شهري است.با تدوين برنامه هاي صحيح جهت نوسازي و بهسازي اين نوع بافت ها نه تنها به حل مشكلات منجر خواهد شد ، بلكه فرصتي مناسب براي توسعه پايدار شهري در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي خواهد شد. همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد توسعه اجتماعي ، اقتصادي و كالبدي در نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري منطبق بر اهداف و اركان ايجاد شهر خلاق است.

متن کامل مقاله