عنوان
بررسي حوزه تاثير صنعت گردشگري مذهبي در چشم انداز آرمان شهر ايراني- اسلامي (مطالعه موردي: حوزه خدماتي شهرداري منطقه سه مشهد)
نویسنده (گان)
آل سيدان,حسين;حسن زاده رحماني,سيد حامد
چکیده مقاله
با توجه به اينکه صنعت گردشگري مذهبي در بسياري از کشورها نمودي از هويت فرهنگي يک کشور و يکي از منابع مهم کسب ارز مي باشد، لذا كارآفريني فرايند مرتبط با كشف، ارزيابي و بهره‌برداري از فرصت‌ها است كه طي آن كالاها و خدمت‌هاي نويني خلق يا ارايه مي‌شود، و در اين راستا شهر مشهد به دليل جذب تعداد گردشگران و زائران داخلي و خارجي قطب اقتصادي شرق کشور محسوب مي شود که حدود 50 درصد از گردشگران در منازل شخصي و واحدهاي مهمان¬پذير اسکان مي¬يابند. از اين رو بررسي حوزه تاثير صنعت گردشگري مذهبي در چشم انداز آرمان شهر ايراني-اسلامي از اهميت ويژه اي برخوردار است. لذا هدف اصلي تحقيق بررسي حوزه تاثير صنعت گردشگري مذهبي در چشم انداز آرمان شهر ايراني-اسلامي در مناطقي از مشهد که داراي بافت مذهبي مي باشند است. روش پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري شامل خبرگان كسب و كارهاي گردشگري منطقه كه شامل سرمايه گذاران، ارائه دهندگان خدمات در بخش گردشگري، کارشناسان و مديران مرتبط با حوزه كسب و كار گردشگري و نيز صاحبان صنعت ساخت و ساز مي¬باشد. براي اجراي پژوهش تعداد 286 نفر نمونه از طريق نمونه¬گيري تصادفي انتخاب شده¬اند. به منظور گردآوري داده¬ها از پرسش¬نامه محقق ساخته استفاده شده¬است. ضريب پايايي پرسش¬نامه 89/0 و روايي همزمان آن 78/0 گزارش شده است. تجزيه و تحليل داده¬ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و از طريق نرم افزار SPSS انجام پذيرفته است. نتايج نشان مي¬دهد توجه به ايجاد فرصت هاي جديد در کنار فرصت هاي طبيعي و موجود در شهر منجر به اشتغالزايي ، افزايش سرمايه گذاري داخلي، افزايش سرمايه گذاري خارجي بسيار کمک کرده و در نهايت به رشد اقتصادي و رشد ساختمان هاي مدرن و افزايش توريست نسبت به ساير کشورهاي منطقه منجر مي¬گردد.

متن کامل مقاله