عنوان
ارزيابي تطبيقي کاربري آموزشي با تاکيد بر عدالت اجتماعي در شهر و مکانيابي بهينه احداث مدارس جديد به کمک روش کارتوگرافي
نویسنده (گان)
نيازخاني,سمانه;لطيفي,غلامرضا
چکیده مقاله
اين تحقيق از منظر عدالت اجتماعي در شهر ابتدا به ارزيابي تطبيقي کاربري اموزشي دو منطقه 6 و 13 از تهران مي¬پردازد و پس از آن مکانهاي بهينه احداث مدارس جديد را مبتني بر روش کارتوگرافي را ارائه مي کند.نتايج بخش ارزيابي تطبيقي اين تحقيق که حاصل خروجي توابع تحليلي نرم افزار ArcGIS بر داده هاي مورد بررسي از اين مناطق است که گوياي اينست که در منطقه 6 از نظر شعاع دسترسي دانش آموزان به مدارس و در منطقه 13 از نظر کاربري هاي همجوار، مدارس از وضعيت مطلوبتري نسبت به منطقه ديگر برخورداراند. نتايج بخش دوم تحقيق نيز مکانهاي بهينه احداث مدارس جديد را براي اين نواحي بر اساس نقشه هاي معيار و روش کارتوگرافي مشخص کرده است. بنابراين توجه به معيارها و اصول مکانيابي کاربري آموزشي در مکان گزيني هاي آينده کاربري هاي آموزشي و کاربري هاي همجوار آن در اين مناطق براي تامين عدالت اجتماعي شهري ساکنان ضروري است.

متن کامل مقاله