عنوان
ارزيابي تصوير شهر مشهد بر اساس ابعاد معماري، فرهنگي، اجتماعي و حمل و نقل
نویسنده (گان)
خنده رو,ناهيد
چکیده مقاله
در جهان امروز شهرها در زندگي بشري ابعاد گسترده و پيچيده‌اي يافته‌اند، از يکسو به جهت روح خاص کالبدي، جلوه هزاران سال تلاش و تکاپوي انسان در ابعاد فرهنگي، هنري، معماري، اقتصادي و اجتماعي اند و با موجوديت خود در نقش تنظيم‌کننده روابط عيني اجتماعي شهروندان و اثرگذاري بر زمينه‌هاي فکري و رفتاري آنان، داراي نقش متفاوتي نسبت به گذشته هستند، از سوي ديگر در دهه‌هاي اخير با رشد فنّاوري¬هاي جديد شيوه زندگي شهري به نظام غالب زيستي جهان تبديل شده و به‌عبارت ديگر، فعاليت-هاي معيشتي و اقتصادي به‌صورتي روزافزون خصلتي شهري به‌ خود گرفته است. جهاني‌ شدن و تشديد رقابت بين شهرها ضرورت شناخت مفهوم تصوير شهري را مطرح ساخت. شناخت تصوير شهر و ارتقا آن گامي‌ است به سوي رضايت شهروندان و بر اساس تحقيقات انجام شده به عنوان پيش نياز طراحي برند براي يک شهر مطرح است. هدف اين تحقيق تلاش براي ارزيابي تصوير شهردر مشهد بر اساس ابعاد معماري، فرهنگي، اجتماعي و حمل و نقل است. جهت ارزيابي تصوير شهر پرسشنامه اي داراي 35 گويه بين 98 نفر ازساکنين مناطق 1 و 9 مشهد توزيع شد. پژوهش از نوع کاربردي و روش تحقيق به صورت تحليلي-توصيفي و استنباطي مي¬باشد که از نرم افزار SPSS جهت تحليل داده ها ودرآمار استنباطي، ازآزمون T-test تک نمونه استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي¬دهد که تصوير شهر در ۴ بعد ياد شده با وضع مطلوب فاصله دارد و در نهايت راهکار‌هايي‌ جهت بهبود وضع موجود پيشنهاد شده است.

متن کامل مقاله