عنوان
توسعه ي پايدار فضاي سبز شهري با رويکرد مديريت يکپارچه شهري
نویسنده (گان)
امينيان,مهدي
چکیده مقاله
اهميت و نقش فضاي سبز در حيات و توسعه شهرها تا حدي است که، از آن به عنوان يکي از شاخص هاي توسعه ي پايدار ياد مي شود. تاثيرات فيزيکي و طبيعي اين فضاها در سيستم شهري و بازدهي هاي مختلف اکولوژيکي، اجتماعي و اقتصادي آن ها در ساختار جوامع انکارناپذير است. امروزه برنامه ريزي و مديريت توسعه ي فضاي سبز شهري به يک موضوع مهم و ضروري در شهرسازي و مديريت شهري تبديل شده است. دستيابي به توسعه ي پايدار فضاي سبز شهري، نيازمند اتخاذ سياستهاي مديريتي قوي در زمينه هاي فني، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مي باشد. هدف از اين مقاله بررسي نقش مديريت يکپارچه شهري در دستيابي به توسعه پايدار فضاي سبز شهري است. روش تحقيق توصيفي- تحليلي است و اطلاعات به صورت کتابخانه اي- اسنادي جمع آوري شده است. نتايج نشان مي دهد که بين مديريت يکپارچه شهري و کاهش اثرات منفي توسعه ي فضاي سبز و در نتيجه رسيدن به فضاي سبز پايدار شهري رابطه مستقيم وجود دارد.

متن کامل مقاله