عنوان
آسيب‌شناسـي مديريتي جهتگيري‌هاي برنامه‌اي و اجرايي هويت‌يابي و برند‌سازي شهري تهران
نویسنده (گان)
کمانرودي,موسي
چکیده مقاله
در اين مقاله به بررسي تطبيقي جهتگيري‌هاي برنامه‌اي راهبردي و عملياتي هويت‌يابي و برندسازي شهر تهران پرداخته شده است. هدف اين پژوهش، آسيب‌شناسي مديريتي هويت‌يابي و برندسازي شهر تهران از طريق مقايسه برنامه‌ راهبردي شهر و شورا و برنامه اجرايي شهرداري تهران مي‌باشد. اين پژوهش از نوع پژوهش‌هاي کاربردي است که به روش توصيفي و تحليلي انجام پذيرفته است. اطلاعات مورد نياز اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانه‌اي و اسنادي جمع‌آوري شده است. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، برنامه‌هاي توسعه شهري تهران، هويت‌يابي و برندسازي اين شهر را مورد توجه قرارداده‌اند، اما عملکرد اجرايي مديريت شهري، به دلايل زير، غالباً به تجاري‌سازي و افزايش ارزش مبادله‌اي آن سوق يافته است: 1- عدم هماهنگي رويکردهاي برنامه‌اي ملي و محلي تهران در خصوص فرايند جهاني‌شدن؛ 2- ساختار متمرکز سياسي و فضايي کشور و عدم شکل‌گيري حکومت‌ محلي تهران؛ 3- فقدان ظرفيت سازماني مديريت شهري در تحقق اهداف هويت‌يابي و برندسازي برنامه‌اي شهر تهران؛ 4- تقدم عملي نوسازي فيزيکي شهر بر توسعه هماهنگ ساير زيرسا‌خت‌هاي شهري؛ 5- عدم مدل‌سازي کاربردي اصول بخشي و موضوعي هويت‌يابي و برندسازي شهر تهران؛ 6- فقدان رويکرد فضايي در مقياس مديريت محلي تهران.

متن کامل مقاله