عنوان
کاربرد روش آينده پژوهي در حکمروايي خوب شهري
نویسنده (گان)
ساسانپور,فرزانه;آزادبخت,احسان
چکیده مقاله
آينده پژوهي يکي از روشهاي مطالعاتي جديد آينده نگر در دنيا است و داراي رويکردها و روشهاي مي باشد اين رويکردها و روشها با اهداف حکمروايي خوب شهري باعث ايجاد يک مديريت شهري خوب مي شود.

متن کامل مقاله