عنوان
مسيريابي بهينه در تخليه اضطراري : مطالعه موردي منطقه ثامن مشهد
نویسنده (گان)
پوررمضان,سپيده;فرقاني,محمدعلي;صادقي,زين العابدين
چکیده مقاله
در اين مقاله ، طراحي و تجزيه و تحليل مسيرهاي تخليه در شبکه حمل ونقل در مورد سوانح طبيعي به ويژه زلزله بررسي مي شود. و روشي براي برنامه ريزي مسير تخليه اضطراري در شرايط سانحه پيشنهاد مي گردد. اين روش با استفاده از مدل برنامه نويسي در نرم افزار آرک جي اي اس و استفاده ازاکستنشنNetwork براي تعريف مسير مستقل از منطقه سانحه به مکان هاي امن عمل مي نمايد که در آن با توجه به زمان و مسافت عبور در شبکه معابر خياباني براي تخليه وسايل نقليه و يا افراد از منطقه سانحه ديده تجزيه وتحليل صورت مي گيرد. مسير ها براي عبور وسايل نقليه امداد و نجات بايد جريان مستمر ترافيک را داشته باشند و به سرعت بخشيدن به عمليات نجات کمک نمايند. در اين راستا، در اين مقاله منطقه ثامن مشهد جهت بررسي در رابطه با بهترين مسير هاي تخليه مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. نتايج نشان مي دهدکه مسير هاي اصلي موجود در اين منطقه و اطراف آن با توجه به عريض بودن و دسترسي آسان آنها به ساير مناطق، از بهترين اولويت جهت امداد رساني و تخليه اضطراري به لحاظ سرعت و زمان امداد رساني برخوردار مي باشند. بنابراين لازم است اصلاحاتي در شبکه معابر اين منطقه به لحاظ دسترسي و پهناي مسيرها صورت گيرد، وتا تکميل اين فرايند از مسيرهاي اصلي که بهترين گزينه جهت امداد رساني سريع مي باشند استفاده گردد.

متن کامل مقاله