عنوان
امکان سنجي تحقق گردشگري الکترونيک در شهر ياسوج
نویسنده (گان)
مختاري ملک آبادي,رضا ;سليماني,فرنگيس
چکیده مقاله
شهرياسوج علي رغم جاذبه هاي متنوع طبيعي، تاريخي و فرهنگي جايگاه بسيار پاييني از لحاظ جذب گردشگر و درآمدهاي حاصل از گردشگري در کشور دارد.به طور کلي آمارها گوياي جايگاه نازل صنعت گردشگري در کشور و سهم يک درصدي ايران از سبد گردشگري مي باشد که استان کهگيلويه و بويراحمد و شهر ياسوج از اين قاعده مستثني نيست بنابراين با توجه به جايگاه نامناسب ايران ، استان کهگيلويه و بويراحمد و به تبع آن شهر ياسوج در صنعت گردشگري ، به نظر مي رسد که گردشگري الکترونيک و زيرساخت هاي وابسته به آن بتواند کاستي هاي موجود را تا حدي جبران نمايد.اين پژوهش به امکان سنجي تحقق گردشگري الکترونيک در شهر ياسوج پرداخته، روش غالب در اين پژوهش ،روش تحليلي –ميداني مبتني بر اطلاعات و آمار جديد که با استفاده از روشهاي مختلف برنامه ريزي و مدل هاي کاربردي به امکان سنجي و چگونگي تحقق گردشگري مجازي مي پردازد. جامعه آماري پژوهش شهروندان، گردشگران و مسئولين و کارشناسان گردشگري شهر ياسوج مي باشند که در قالب 3 نوع پرسشنامه تحليل و ارزيابي صورت گرفته است . لازم به ذکر است که تعداد 322 عدد پرسشنامه بر اساس فرمول کوچران از گردشگران و شهروندان،40 پرسشنامه از مسئولين وکارشناسان تکميل شده که بوسيله نرم افزار SPSS تحليل شده است . نتايج پژوهش نشان مي دهد، سطح سواد الکترونيک بين شهروندان شهر ياسوج در سطح بالا، گردشگران و کارشناسان و مسئولين گردشگري در سطح متوسط قراردارد. از طرف ديگر بررسي شاخص هاي ميانگين اعتقاد به گردشگري مجازي نشان مي دهد گردشگران با ميانگين 2/74 درصد در سطح متوسط بالا ترين اعتقاد به گردشگري مجازي را دارند، شهروندان با ميانگين 3/54 درصد در سطح متوسط و کارشناسان با ميانگين 55 درصد در سطح ضعيف در رده هاي بعدي قرارا دارند.

متن کامل مقاله