عنوان
تعادل اقتصادي در معماري اسلامي
نویسنده (گان)
محمدي خوش بين,حامد;پيربابايي,محمدتقي
چکیده مقاله
در اسلام عدل به مثابه اصلي اساسي و بنياني تلقي مي گردد که خلقت هستي بر پايه آن صورت گرفته است و تدبير امور عالم بر اساس آن تحقق يافته و کتب آسماني و بيان شرع بر مبناي آن و در جهت تحقق آن مي باشد. در نگاه اسلام و انديشه قرآني عدالت صرفاً مفهومي انتزاعي نيست بلکه مفهومي حقيقي بوده که قابليت تحقق در تمام ابعاد فکري و عملي زندگاني انسان را دارا مي باشد. عدالت در معماري اسلامي به عنوان يکي از بخش هاي زندگي انسان مسلمان در جامعه اسلامي محقق يافته و يکي از اساسي ترين بنيادهاي معماري اسلامي دست يابي به تعادلي ظريف بين عناصر عملکردي و معنوي است. با شناخت محيط و طبيعت و همچنين درک مناسب از مفهوم هماهنگي، معماران مسلمان دريافتند که در بين تمامي اضداد موجود در عالم نقاطي کانوني وجود دارند که در رسيدن به اعتدال و کمال جسم و روح حياتي اند و از آن در معماري بناهاي خويش بهره جستند. از ديدگاه ايشان اعتدال به منزله دست يابي به تمامي ابعاد و عناصر بصورت همه جانبه براي رسيدن و تجربه تمام و کامل خويش در بناي معماري مي باشد. اين مقاله به بررسي و شناخت ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته و درک و دريافت معماران مسلمان از منابع ديني براي دست¬يابي و استفاده از آن در معماري اسلامي را مورد تحليل قرار مي دهد. در اين ميان مبحث اقتصاد از ميان جنبه هاي ديگر بصورت دقيق تري مورد کنکاش واقع مي¬شود. با بيان ويژگي ها و تجلي هاي مختلف آن در بناهاي اسلامي، مفهوم تعادل اقتصادي در معماري اسلامي تبيين مي گردد.

متن کامل مقاله