عنوان
تعريف مدل ارزيابي عملکرد دفاتر مهندسي در برون سپاري خدمات شهرسازي و معماريشهرداريمنطقه سه
نویسنده (گان)
پيرزاده,بابک;خاکپور,براتعلي
چکیده مقاله
شهرداري ها به عنوان سازمان هاي عمومي و بر حسب قانون شهرداريها عهده دار وظايف متعددي در زمينه مسائل شهري وارائه خدمت بهينه به شهروندان از جمله صدور مجوزات ساختماني و کنترل ساخت وساز ها در سطح شهر ها مي باشد. تفکر مديران عالي شهرداري همواره بهره گيري از امکانات، ملزومات و دانش هاي به روز در ارائه خدمات سالم و در زمان مناسب به شهروندان مي باشد . در اين راستا برنامه هاي مدوني طراحي و به اجرا در مي آيد اکثرا اين برنامه ها حول محور کاهش زمالن و ارتباط شهروندان با شهرداري و عدم تمرکزگرايي در شهرداري هاي مناطق مي باشد (شهرسازي), 1392).برون سپاري وواگذاري بخشي از فعاليت هاو خدمات بخش شهرسازي به دفاتر خدمات مهندسي (البته با نظارت شهرداري) و افزايش سطح دسترسي يکي از اقدامات مي باشد که سعي شده است ارتباط شهروندان با مناطق کمتر و در هر محدوده شهر پاسخگويي و نيازهاي آنها مرتفع گردد. ايجاد دفاتر پيشخوان و دفاتر مهندسي نيز از اقدامات تازه اي است که پس از ناحيه محوري در برنامه هاي شهرداري با هدف پيشبرد اهداف دولت الکترونيک، کاهش زمان و اخذ رضايتمندي شهروندان به صورت دورکاري قرار گرفته و در حال ارائه خدمت به شهروندان مي باشد . با توجهبه مبحث برون سپاري سازمان ها که مورد تأکيد اصل 44 قانون اساسي صورت پذيرفته است ،اين خدمات در حوزه پاسخگويي به مباحث شهرسازي و صدور مجوزات و پاسخ استعلامات به بخش خصوصي در قالب دفاتر پيشخوان شهرسازي واگذار گرديده است و شهرداريها متولي نظارت بر عملکرد صحيح اين دفاتر است. در اين پژوهش ابتدا به بررسي برون سپاري پرداخته شده است و سپس با توجه به شرح خدمات برون سپاري و بر اساس گردش کار اين خدمات توسط دفاتر پيشخوان که در نرم افزار سيستم يکپارچه شهرسازي تعريف شده است و اشتباهاتي که عموماً دفاتر در گردش کار انجام مي دهند و موجب برگشت ارجاعات به بخش هاي قبلي و اتلاف زمان و هزينه مادي و معنوي ميگردد موضوع تحليل گرديده است.با تحليل روند پاسخگويي درخواست هاي مختلف و تعريف شاخص ها، نسبت به وزن دهي به شاخص ها براساس روش دلفي اقدام گرديده است و با مشخص کردن تعداد اشتباهات در هر حوزه و نيز امتياز کيفي کسب شده از نحوه عملکرد نسبت به ارزيابي و رتبه بندي دفاتر اقدام گرديده است .اين مدل بصورت نرم افزاري در شهرداري منطقه 3 مشهد به عنوان پايلوت با توجه به پيشرو بودن درفعاليتهاي توسعه اي حوزه شهرسازي واعلام همکاري ازسوي مديريت منطقه پياده سازي سيستمي گرديد.

متن کامل مقاله