عنوان
بررسي تأثير عملكرد مديريت شهري بر ارتقا كيفيت زندگي شهروندان نمونه موردي: محله سرشور مشهد
نویسنده (گان)
Dadkhah,Neda
چکیده مقاله
امروزه کيفيت زندگي شهري و ارتقاء آن به عنوان شاخصي مهم براي ارزيابي و نظارت بر عملکرد تصميم‌گيران و مديران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بالاترين هدف توسعه و مديريت شهري، بهبود کيفيت زندگي و خوشبختي شهروندان است؛ حال آنکه کيفيت زندگي مفهومي چند بعدي است و جنبه هاي مختلفي را در بر مي گيرد. از اين رو مديريت شهري با فراهم آوردن امکانات و خدمات زيربنايي در شهرها مي تواند چشم اندازي زيبا و دلپذير از محيط و منظر شهري را براي ساکنين مجموعه هاي شهري فراهم آورد. در اين پژوهش ميزان اثرگذاري عملکرد مديريت شهري بر کيفيت زندگي از نگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گيرد. روش تحقيق در اين مطالعه تجربي و در بخش هايي توصيفي – تحليل است که با استفاده از روش هاي ميداني ( پرسشنامه) از81 خانوار، پرسشگري صورت گرفته است. نتايج نشان مي دهد رابطه ي معناداري بين عملکرد مديريت شهري با کيفيت ذهني و عيني زندگي از ديدگاه شهروندان با ضريب همبستگي309/0 وجود دارد. فراهم نمودن تاسيسات و تجهيزات شهري با 54/4 درصد بيشترين تاثير مستقيم را بر کيفيت زندگي شهروندان بر جاي گذاشته است. اين تحقيق نشان داد که بهترين استراتژي براي ارتقاء کيفيت زندگي در بافت هاي فرسوده افزايش سطح سرانه تاسيسات و تجهيزات شهري توسط مديريت شهري مي باشد.

متن کامل مقاله