عنوان
بررسي اصول و راهکارهاي رشد هوشمند شهري در مناطق شهريِ بوکان با استفاده از مدل VICOR
نویسنده (گان)
شاه مرادي,لقمان;رهنما,محمد رحيم;حيدري,اکبر
چکیده مقاله
رشد هوشمند شهري به عنوان ابزاري توانمند در سنجش ميزان هوشمند يا پراکنده بودن رشد يک شهر در چارچوب الگوهاي رايج و ايده¬آل، امروزه نقش غيرقابل انکاري در توسعه، تغيير و شکل¬دهي نقاط سکونتي انسان¬ها به ويژه شهرها ايفاء مي¬کند. هدف پژوهش حاضر، بررسي اصول و راهکارهاي رشد هوشمند شهري در مناطق شهري بوکان با استفاده از مدل VICOR مي¬باشد¬. روش تحقيق بکار گرفته شده توصيفي- تحليلي، مبتني بر مطالعات ميداني و مدلي است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده¬ها در چارچوب مدل VICOR نشان داد که در مناطق سه گانه شهر بوکان (شهرک، فرهنگيان و سامان) با توجه به شاخص¬هاي 12 گانه رشد هوشمند شهري، منطقه شهرک با امتياز وزني (1.000) در رتبه اول، منطقه سامان با امتياز وزني (0.068) در رتبه دوم و منطقه فرهنگيان با امتياز وزني (0.00) در رتبه سوم قرار گرفت. در نهايت پيشنهادهاي لازم در چارچوب مسئله مورد تحقيق ارائه گرديد.

متن کامل مقاله