عنوان
پاسخدهندگي محيط بر اساس اصول شهرسازي پايدار
نویسنده (گان)
درخشش نيا,رخسانه;عليزاده,کتايون;حزار,مريم;جعفري نژاد,شکوفه
چکیده مقاله
در اين مقاله سعي بر آن شد تا ميزان پاسخدهي يک فضاي شهري در غالب فضاي سبز (باغ) با قدمت تاريخي وبا ارزش هويت و خاطره انگيزي بررسي شود. طبق مطالبي که در اين مقاله جمع آوري گرديد فضاي پايدار و پاسخده بايد معيارهايي همچون تنوع کاربري- سرزندگي- پايداري زيست محيطي- انعطاف پذيري- غناي حسي- ايمني و امنيت و عدالت را در بر داشته باشد. به گونه اي ديگر مي توان اينطور اظهار داشت که اگر يک فضا همزمان به سه نياز زيست محيطي، عملکردي و زيبا شناختي انسانها پاسخ گويد آن فضا در نظر استفاده کنندگان بدون شک پاسخده خواهد بود. که در فضاهاي مختلف شهري اولويت بندي ها جابجا ولي همچنان کليت مساله يکسان خواهد بود. همانگونه که گفته شد فضاي سبز شهري به مجموعه فضاهاي باز و سبزي گفته مي‌شود که در داخل محيط‌هاي شهري با اهداف مشخص، برنامه‌ريزي و عملکردهاي معيني بر عهده آن‌ها نهاده شده است. يعني فضاهاي سبز شهري بخشي از فضاهاي وسيع يا محدود موجود در محدوده عملکردي شهر است که به منظور ايجاد تنوع و زيبايي، افزايش کيفيت زيستي، تامين رفاه انساني و ارائه خدمات ويژه به شهروندان انتخاب شده و با انواع پوشش‌هاي گياهي بومي و غيربومي، تحت نظارت و مديريت انسان شهري قرار گرفته است.موضوع مورد مطالعه اين مقاله باغ امام رضا (باغ الندشت) با در بر گرفتن کيفيت زيبا شناختي و زيست محيطي نقش عمده اي در آرامش رواني عابرين محدوده خيابان کوهسنگي را در برداشت و با در نظر گرفتن نتايج آماري بدست آمده از طريق پرسشنامه و مطالعات آماري جامعه ، مي توان اينگونه عنوان داشت که فضاي باغ، علاوه بر جنبه زيبا شناختي، در برآوردن نياز عملکردي و رواني مردم شهر نيز نقش موثر بايد داشته باشد. طبق آمارگيري ها مردم با ايجاد تغيير اندک در فضاي باغ به طوري که به هويت آن آسيبي وارد نشود و ميزان خاطره انگيزي آن را کاهش ندهد موافق خواهند بود .اين تغيير به صورت افزودن يک کاربري متناسب با کاربري فضاي سبز و ميزان نياز مردم مي تواند باشد. اين جاگيري جديد تنها به اين منظور که ميزان تعاملات اجتماعي را در اين کاربري افزايش دهد رخ خواهد داد وبا افزايش حضور مردم کيفيت عملکردي نيز به فضا افزوده خواهد شد. در اينصورت است که مردم با گذشت زمان همچنان به حفظ و نگهداري آن پايبند و در توسعه مطلوب و استفاده هاي متنوع از زمين آن مشارکت خواهند داشت. با ايجاد حس مشارکت پذيري مردم که در نتيجه افزايش کيفيت هاي پاسخده باغ به مردم است علاوه بر کاهش هزيته هاي حفظ باغ الندشت، اين کاربري بيشتر در اذهان باقي خواهد ماند و همچنين با توجه به امار و ارقام تحليل شده در مقاله به اين نتيجه مي‌رسيم که فضاهاي سبز شهري يکي از با ارزش‌ترين کاربري هاي موجود در شهر است که همگان بايد در حفظ و نگهداري ان کوشا باشند.

متن کامل مقاله