عنوان
مباني انديشه ي اسلامي در شکل گيري فضاي کالبدي آرمان شهر
نویسنده (گان)
حسيني,سيد هادي
چکیده مقاله
آرمان گرايي و انديشه ي شهر آرماني قدمتي به طول تاريخ دارد؛ اين انديشه با کتاب جمهوري افلاطون شکل گرفت و ديگر دانشمندان از ديدگاه هاي مختلف به ادامه ي اين راه پرداختند. دين اسلام با توجه به رويکردهاي خاص و ويژه ي خود، دو آرمان شهر آسماني و زميني را به اهل صالح زمين وعده داده و به بيان ويژگي هاي آن ها پرداخته است. در اين ميان، انديشمندان اسلامي کمتر به ويژگي هاي کالبدي شهر مطلوب اسلام و المان هاي ساخت اين شهر پرداخته اند. در اين مقاله با بررسي معيارهاي کالبدي مورد نظر اسلام در زمينه ي ساخت شهر و با توجه به اصول مورد پذيرش دانش شهرسازي امروز، با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و اسنادي، به مقايسه و تحليل اين معيارها و اصول پرداخته و پيشنهاداتي در زمينه ي ساخت و ساختار فضايي شهر آرماني مطرح شده است؛ اين پيشنهادات در هفت بخشِ مکان يابي شهري، مساجد، راه ها و معابر عمومي، واحدهاي همسايگي، بناي مسکوني، محيط زيست و فضاي سبز و زيباسازي شهري، مورد بررسي قرار گرفته اند.

متن کامل مقاله