عنوان
بررسي و تعيين شرايط احساس امنيت در مناطق شهري (نمونه موردي: مناطق سيزده گانه شهر مشهد)
نویسنده (گان)
صابري فر,رستم;رسولي,مسعود
چکیده مقاله
امنيت يکي از معيارهاي اساسي شهر سالم و توسعه پايدار به حساب آمده و به همين دليل تمام برنامه ريزي هاي صورت گرفته در شهر به نوعي به اين مقوله مربوط مي گردد. بر اين اساس تحقيق حاضر سعي دارد اين شرايط را از شهر مشهد مورد بررسي قرار دهد. اطلاعات مورد نياز با استفاده از اسناد و مدارک موجود و پرسشگري ميداني با بهره گيري از پرسشنامه محقق ساخته، به دست آمده است. براي تجزيه و تحليل و ارائه يافته¬ها از توابع موجود در نرم افزاهاي GIS و تكنيك TOPSIS استفاده شده است. نتايج نشانگر آن است که احساس امنيت ارتباط معناداري با سطح توسعه و وجود امکانات رفاهي در مناطق شهرداري داشته و به همين علت مناطق 1، 9، 10، 11 و 12 داراي بيشترين ميزان احساس امنيت بوده و اين شرايط در مناطق 7، 8 و ثامن، در شرايط احساس امنيت نسبي و يا متوسط و مناطق 2 تا 6 در شرايط امنيتي نسبتا نامناسب قرار دارند. اين شرايط به خوبي با وضعيت اسکان غير رسمي در شهر مشهد و همچنين جا به جايي و اسکان خانوارهاي بادرآمد و پايگاه اجتماعي بالا انطباق دارد.

متن کامل مقاله