عنوان
پياده سازي ماتريس هاي همجواري در سيستم اطلاعات مكاني به منظور تعيين وتحليل كاربري هاي شهري،شهر شهرکرد
نویسنده (گان)
بازيار دهکردي,گلشن;خاکپور,براتعلي
چکیده مقاله
درمكان يابي كاربري هاي جديد شهري به ويژه خدمات عمومي مولفه هايي چون شعاع عملكردي ،دسترسي مناسب ، ابعاد تفكيكي ،سازگاري كاربري ، تناسب مكاني ،مركزيت هندسي و .....اهميت مي يابد كه تعيين سازگاري و يا ناسازگاري كاربري هاي شهري از اساسي ترين و پيچييده ترين مولفه هاي تعيين امكانات و فرصتهاي مداخله است. اين شاخص از مفهومي به نام همسايگي منتج مي گردد كه تعيين آن محتاج مقايسات ماتريسي و زوجي است. بديهي است كه هر چه تعداد واحدهاي ساختماني مورد نطر افزايش يابد حجم معادلات و مقايسات را افزايش مي دهد از اين رو نيازمند ابزارها وتكنولوژي هاي جديدي است كه اين محاسبات را هوشمند و دقيق انجام دهد و نتايج بكار گيري ابزاري قوي به نام سيستم اطلاعات مكاني GSI)) نشان دهنده يافتن مسير هاي تازه جهت افزايش كاربرد هاي GSI)) است. اين مقاله تاثير انوع ماتريس هاي همجواري را در برنامه ريزي كاربري اراضي بررسي مي كند. ماتريس هاي همجواري تكنيكي براي حمايت از تصميم گيري چند معياره است كه مي تواند در زمينه مساله يابي و نيز ارزيابي سناريوهاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد.نمونه موردي مورد استفاده در اين مطالعه 8ناحيه ي شهر،شهرکردمي باشد.نتايج حاصل از اين مطالعه به طور موفق نشان دهنده ي تايين کاربري ها وتحليل سازگاري و ناسازگاري کاربري هاي 8 ناحيه با 44محله به طورکامل مي باشد.براي مثال کاربري ها در ناحيه يک داراي کاربري فضاي سبز باسازگاري کامل، مسکوني داراي سازگاري، آموزشي داراي نسبتا سازگار وبي تفاوت مي باشد. ناحيه ي دو داراي بيشترين تمرکز کاربري کارگاهي مي باشد،که به دليل نزديک بودن به کاربري هاي مسکوني ،آموزش عمومي ،فضاي سبز وباغ و اراضي کشاورزي داراي ناسازگاري کامل مي باشد.ناحيه ي سه داراي بيشترين کاربري اداري نسبتا ناسازگار، مي باشد. محله ي 26 ناحيه چهار داراي کاربري کارگاهي ،کاملا ناسازگار،فضاي سبز نسبتا ناسازگارو تجهيزات و تاسيسات کاملا سازگار مي باشد.

متن کامل مقاله