عنوان
يکپارچه سازي مديريتي سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري در جهت دستيابي به حمل و نقل پايدار شهري(مطالعه موردي: شهر بيرجند)
نویسنده (گان)
غلام پور,يدالله;عراقي,مرتضي
چکیده مقاله
چکيده: امروزه رشد روز افزون وسائل نقليه و افزايش تمايل شهروندان به استفاده از وسيله نقليه شخصي باعث شده است تا هر روز ترافيک عبوري از خيابان هاي شهري سنگين تر شود. به علاوه نبود مديريت واحد در کاربرد و ارائه خدمات توسط سيستم هاي مختلف حمل و نقل عمومي اعم از مترو، اتوبوس، ميني بوس، تاکسي، آژانس هاي تاکسي تلفني و سواري هاي مسافربر شخصي و ... در مراکز مهم شهري، باعث بروز مشکلات فراوان ناشي از شلوغي يا عدم حضور سيستم مناسب در شهرها شده است. اين پژوهش با هدف هماهنگ سازي مديريتي سيستم هاي مختلف حمل و نقل موجود در شهر بيرجند، تعريف معيارهاي مناسب جهت مديريت بهتر وسائل حمل و نقل عمومي مبتني بر تقاضا و وضعيت شبکه معابر شهري انجام گرفته است. ابتدا منابع موجود شامل کتاب ها، مقالات، پايان نامه ها، فعاليت هاي پژوهشي مرتبط از جمله مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک شهربيرجند بررسي و مطالعه شد.دريافت گزارشي از وضعيت حمل و نقل اتوبوسراني، ميني بوسراني، تاکسيراني و آژانسهاي تاکسي تلفني از سازمانهاي مربوطه، نظر از صاحب نظران و کارشناسان نهادهاي مختلف در مورد مهمترين اهداف برنامه ريزان حمل و نقل شهري مرحله بعدي اين پژوهش است. در گام نهايي با در نظر گرفتن استنادات قانوني و استفاده از مدل يکپارچه سازي مديريتي حمل و نقلي، ايجاد سازمان مديرت حمل و نقل مسافر درون شهري زير مجموعه شهرداري را بهترين گزينه انسجام سيستم حمل و نقل درون شهري بيرجند در جهت رسيدن به حمل و نقل پايدار پيشنهاد مي گردد.

متن کامل مقاله