عنوان
هويت بخشي به معماري شهرهاي جديد با تأکيد برمعماري ايراني- اسلامي شهر اصفهان
نویسنده (گان)
کاظمي,آريتا
چکیده مقاله
معماري و شهرسازي، هويت يک جامعه و طرز تفکر و شيوه زيست را به نمايش مي گذارد. با شکل گيري موج شهرنشيني و ايجاد مکان هاي جديد سکونت (شهرهاي جديد)، نيازها هم متحول شده است و نيز شاهد شکسته شدن قالب هاي نظم سنتي بوده که کارآيي خود را از دست داده و چنان تحت تأثير تغييرات سريع قرارگرفته که هويت يابي، به موضوعي مهم و قابل تأملي تبديل شده است. شهرهاي جديد به دليل فقدان پيشينه ي تاريخي به تدريج از حس و حال بومي خود خارج شده است و هيچ گونه هويتي را در ذهن ساکنين خود القاء نمي کند. لذا تلاش اين پژوهش بر اين مقوله استوار است که با استفاده از الگوهاي معماري ايراني – اسلامي به معرفي را هکارهايي جهت خلق هويت شهرهاي جديد بپردازد. تحقيق حاضر به لحاظ روش و با توجه به ماهيت آن از انواع پژوهش¬هاي توصيفي ـ تحليلي (ارزشيابي) است. همچنين به لحاظ هدف مي¬توان آن را جزو تحقيقات کاربردي طبقه بندي نمود. در خلال اين پژوهش از روش کتابخانه-اي نيز استفاده شده است. نتايج بدست آمده در اين پژوهش نشان مي دهد که مولفه هاي معماري سنتي ايراني – اسلامي قابليت معاصر سازي دارند و مي توان آنها را به شهرهاي جديد، شهر اصفهان تعميم داد. هم چنين توجه به تنوع فرهنگي در ساخت و ساز و معماري شهري مي تواند موجب ماندگاري شهروندان و ايجاد حس تعلق مکاني ساکنين شده و مسئوليت پذيري را به عنوان اصلي ترين عامل در ايجاد محيطي براي زندگي ارتقاء دهد و مانع بروز بحران هاي هويتي و عواقب منفي آن شود. استقلال فرهنگي شهر ، تحرک اجتماعي، ماندگاري و علاقمند ساختن ساکنان به شهر را تضمين مي کند.

متن کامل مقاله