عنوان
بررسي عوامل تاثيرگذار بر قيمت مسکن در منطقه 9 با تاکيد بر بلندمرتبه سازي مطالعه موردي محلات هاشميه کوثر هنرستان و هفت تير
نویسنده (گان)
رهنما,محمدرحيم;باقري ازغدي,نازنين
چکیده مقاله
. مسکن يکي از مهمترين عناصر در تعيين کيفيت زندگي است. مسکن تابع عوامل و شرايط مختلفي مي باشد.از اين رو در زمانها و مکانهاي مختلف، قيمتها متفاوت مي شوند.هدف از اين پژوهش نيز بررسي عوامل تاثيرگذار بر قيمت مسکن در محدوده اي از منطقه 9 با تاکيد بربلند مرتبه سازي مي باشد .روش مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي- تحليلي بوده و اطلاعات مورد نظر به روش اسنادي و کتابخانه اي و ميداني جمع آوري شده و در توليد نقشه ها از نرم افزار GISاستفاده شده است .به منظور شناسايي عوامل تاثير گذار بر قيمت مسکن از روش مطالعه ميداني و مصاحبه از مشاورين املاک منطقه 9 استفاده شد .اما به منظر درک تاثير بلندمرتبه سازي بر قيمت مسکن ،ا طلاعات قيمت خريد و فروش مسکن در سال هاي 86 و 90 از بخش نيازمندي هاي روزنامه ي خراسان برداشته و وارد نرم افزار gis شد و به منظور درک اين موضوع که در کدام محلات قيمت مسکن ارزش بالاتري دارد به درونيابي نقاط قيمت در محدوده پرداخته شد.در نهايت نيز مشخص شد که قيمت مسکن در محلاتي که در سال 86 بلندمرتبه سازي در آن ها صورت گرفته داراي رشد قابل توجهي بوده به گونه اي که در محله هاشميه و در محدوده ي برج هاي آرميتاژو باران يک در سال 86 قيمت مسکن از متري 900 هزار تومان به 3 ميليون تومان رسيده است .همچنين در سال 90 وبا شروع عمليات برج هاي آرميتاژ گلشن و باران دو واقع در بلوار هفت تير رشد قابل ملاحضه اي در قيمت مسکن به وجود آمد که بيانگرتاثير بلندمرتبه سازي بر نوسانات قيمت مسکن مي باشد.

متن کامل مقاله