عنوان
خطر ايجاد و گسترش شهر ها بر روي گسل جوان زاگرس
نویسنده (گان)
شريفي نجف آبادي,رسول
چکیده مقاله
از آنجايي که نظام تقسيمات کشوري تعيين کننده ساختار سلسله مراتب تشکيلات اداري و توزيع منابع مالي در بخشهاي مختلف عمراني و جاري است؛ مسولان محلي همواره تلاش داشته اند با ارتقاء سطح اداري هر منطقه، سهم آن را دردستيابي به اختيارات محلي و منابع مالي ملي افزايش دهند. اين روند در طي سال هاي اخير منجر به تداوم تقسيمات کشوري و ايجاد استان ها، شهرستان ها و بخش هاي جديد و همچنين ارتقاء جايگاه روستا ها به شهر ها شده است. در اين بين به نظر مي رسد، همواره تاکيد بر تراکم جمعيت و تمرکز امکانات بوده و کمتر به موضوعات طبيعي و به خصوص افزايش ريسک ناشي از تمرکز جمعيت و تاسيسات در مناطق مستعد مخاطرات طبيعي توجه شده است. براي بررسي صحت اين فرضيه، استان چهارمحال و بختياري به عنوان گزينه مورد بررسي انتخاب گرديد. بنابر اين، بخشي از زاگرس مياني که در محدوده اين استان قرار مي گرفت، مشخص شده و به وسيله انواع شاخـص هاي ژئومورفيک جهت پهنه بندي خطر زمين لرزه (Iat) مورد بررسي قرار گرفت. آنگاه با تطابق تقسيمات کشورري صورت گرفته در طي چند سال اخير در اين استان با نقشه ي خطر ريسک زمين لرزه، صحت اين فرضيه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده گواهي مي دهند که شهر هاي تازه تاسيس چلگرد، اردل، شلمزار و فارسان با قرار گرفتن در مجاورت گسل جــوان زاگرس، در محدوده خطر زياد تا بسيار زياد قرار گرفته اند. بنابراين پيشنهاد مي گردد در تقسيم بندي هاي جديد کشوري و تبديل نقاط روستايي به شهر و يا گسترش و توسعه ي شهرها بيش از پيش به افزايش ريسک ناشي از تمرکز جمعيت در مناطق مستعد مخاطرات طبيعي توجه شود.

متن کامل مقاله