عنوان
تبيين ضرورتهاي احياء و ساماندهي بافت فرسوده سيرجان و ارائه راهبردهاي نوسازي با استفاده از روش SWOT
نویسنده (گان)
ويسي,هادي;قاسمي نژاد,شيما
چکیده مقاله
بافتهاي قديمي اكثر شهرها که اغلب در برگيرنده گنجينه هاي گران بهايي از تاريخ هر شهر مي باشند به مرور زمان و در اثر تحولات جديد، عملكرد گذشته خود را از دست داده و رفته رفته رو به اضمحلال رفته و امروزه نيز به عنوان بزرگترين معضل در شهرها مطرح هستند. اين بافت ها از طيف گسترده اي از مشكلات كالبدي، عملكردي، ترافيكي و زيست محيطي رنج مي برند كه نيازمند شناسايي دقيق، جامع و مداخله آگاهانه و برنامه ريزي شده به منظور ساماندهي آن مي باشد. بافت مرکزي شهر سيرجان کانون و هسته اوليه شکل گيري شهر سيرجان بوده است و امروزه مرکز اصلي فعاليتهاي سياسي، مذهبي، ارتباطي، اقتصادي و در کل گرانيگاه و نقطه تلاقي ساختار فضايي شهر است. در اين ميان، بافت فرسوده پيرامون بازار سيرجان از هويت و مرکزيت خاصي برخودار است که مورد توجه اين مقاله مي باشد. هدف اصلي در اين تحقيق، احياء بافت تاريخي با توجه به معيارهاي بافت هاي سنتي با ارزش است، که بدين ترتيب بتوان شاهد کالبدي با هويت بومي در محدوده مورد نظر بود. اين تحقيق از نوع کاربردي و حل مسئله است که مبتني بر داده هاي مکاني بوده و به شيوه توصيفي - تحليلي با بهره گيري از داده هاي ميداني (مشاهده مستقيم و مصاحبه) و کتابخانه اي (فيش برداري) و استفاده از روش تحليلي SWOT انجام شده است. اين مقاله با تدوين نقاط قوت و نقاط ضعف داخلي و فرصتها و تهديدها بيروني به ارائه استراتژيهاي احياء و توسعه بافت فرسوده شهر سيرجان رسيده است.

متن کامل مقاله