عنوان
تحليل ديدگاه هاي صاحب نظران در رابطه با امنيت مکاني
نویسنده (گان)
دنيوي راد,مريم
چکیده مقاله
امنيت يکي از اصلي ترين عوامل پايداري جوامع امروزي به شمار مي آيد؛ طي دهه هاي اخير، ديدگاه هاي نويني در رابطه با امنيت و پيشگيري از جرم ارائه شده است. اين ديدگاه ها را مي توان بنا به مضمون آن به دودسته مکاني و غير مکاني تقسيم کرد ، رويکرد مکاني که با عنوان پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي مطرح شده است در ارتباط مستقيم با سياست طراحان و برنامه ريزيان شهري قرار دارد. لذا هدف اين پژوهش کندو کاوي در تعريف ديدگاه هاي صاخب نظران در رابطه با رويکرد مکاني امنيت است که از روش توصيفي و تحليل محتوا به منظور شناسايي تشابهات و اختلاف آرا اين گروه از انديشمندان استفاده شده است. بررسي ها نشان مي دهد گرچه آرا بعضي از نظريه پردازان از برخي جهات يکديگر را رد مي¬کردند و بايکديکر در روش هاي اجرايي متقاوت بودند و لي همگي در يک زمينه باهم اشتراک داشتند: « محيط فيزيگر قادر است از طريق افزايش کنترل ، مراقبت و نظارت فضاهاي شهري و مداخله شهروندان در استفاده از فضاها باعث کاهش و يا پيشگيري از جرائم گردد.»

متن کامل مقاله