عنوان
مدلسازي عوامل مؤثر بر شکل‌گيري تصوير شهر از ديدگاه شهروندان - مطالعه موردي: شهر مشهد
نویسنده (گان)
رهنما,محمدرحيم;اقبالي,نگين;خوارزمي,اميدعلي
چکیده مقاله
در مباحث برنامه‌ريزي و بازاريابي شهري توجه به شناخت درست مزيت رقابتي شهرها بسيار مهم و حياتي است. يکي از مهمترين ابعاد مؤثر در تقويت مزيت رقابتي، بعد تصوير شهر است. بنابراين، شناخت مهمترين عوامل در تشکيل تصوير شهر و تقويت آن و همچنين تلاش در کاهش نقطه ضعف‌هاي آن امري اجتناب‌ناپذير در شهرهاي امروز است. شهر مشهد که به واسطه وجود بارگاه مطهر امام هشتم (ع) به عنوان پايتخت معنوي ايران شناخته شده است، بيش از ساير شهرها به شناخت عوامل مؤثر در تشکيل تصوير شهر خود نياز دارد. بر اين اساس، در اين تحقيق، به مدلسازي عوامل مؤثر در تشکيل تصوير شهر مشهد از نگاه شهروندان (در هفت عامل فرهنگي-تاريخي، اقتصادي، اجتماعي، معماري و شهرسازي، حمل و نقل و ارتباطات، محدوده خدمات و زيست‌محيطي) پرداخته شده است. جامعه آماري اين تحقيق را شهروندان شهر مشهد تشکيل داده‌اند و اطلاعات کمي از طريق 385 پرسشنامه¬اي که در اختيار شهروندان قرار گرفته، به دست آمده است. اين تحقيق توصيفي- تحليلي و از نوع همبستگي بوده که داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزارهاي SPSS و Smart PLS مورد ارزيابي و مدلسازي قرار گرفته‌اند. نتايج تحقيق بيانگر ارتباط مستقيم و معنادار کليه عوامل هفتگانه با تصوير شهر مشهد، مهمتر بودن عامل فرهنگي-تاريخي در مقايسه با ديگر عوامل در شکل‌گيري تصوير شهر مشهد و همچنين وجود اختلاف معنادار بين وضعيت موجود و مطلوب عامل زيست-محيطي است.

متن کامل مقاله