عنوان
جايگاه پياده راه سازي در منظرشهري (مطالعه موردي: خيابان مسجد جامع شهر يزد)
نویسنده (گان)
طاقه باف,عليرضا;حاتمي نژاد,حسين;پسند,فاطمه
چکیده مقاله
پياده روي، ابتدايي ترين نوع حمل و نقل شهري است و مي تواند ايمن ترين و راحت ترين آن نيز باشد. شهر ها در گذشته از قابليت پياده مداري بالايي برخوردار بوده اند و پياده روي به عنوان اصلي ترين الگوي جابجايي مردم در داخل کانون هاي زيستي مطرح بوده است . امروزه کيفيت و جذابيت فضاهاي عمومي شهري به يكي از مهمترين سنجه هاي توسعه يافتگي بدل گرديده است، همچنين به دنبال افزايش آلودگي هوا سياست هاي کنترلي مبني بر کاهش استفاده از اتومبيل و سوخت هاي فسيلي در دستور کار قرار گرفته است. در اين ميان، پياده راه ها بدليل قابليت هاي خاص خود در ايجاد فرصت تعاملات اجتماعي و نيز به عنوان پهنه هايي چند عملكردي از نقشي اساسي برخوردارند. هدف از انجام اين پژوهش ، يررسي امکان ايجاد پياده راه در محورهاي شهري و سنجش تمايل حضور شهروندان از سه بعد کالبدي، کارکردي، ادراکي در محيط هاي پياده مدار، بوده وهمچنين در پي پاسخگويي به اين سوال که چگونه مي توان با تنوع بخشي به کارکردهاي موجود در محور مسجد جامع شهر يزد، امکان پياده راه سازي آن را فراهم نمود، هستيم. اين پژوهش از نوع کاربردي بوده و بر اساس روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتايج بررسي ها و يافته ها نشان مي دهد که محور مسجد جامع شهر يزد به دليل هويت تاريخي فرهنگي آن و وجود کاربري هاي فعال داراي پتانسيل تبديل به پياده راه مي باشد.

متن کامل مقاله