عنوان
تحليل و بررسي مديريت داده خط سير اشياء متحرک در شبکه‌هاي معابر شهري
نویسنده (گان)
عباسي فرد,محمدرضا;نادري,حسن;عباسي فرود,حميده
چکیده مقاله
امروزه حرکت يکي از واژه‌هاي کليدي و مهم براي تعيين ميزان توسعه جوامع شهري است. وجود ابزارهاي نوين و رشد سريع تکنولوژي‌هاي ارتباطات بي‌سيم در جهت ثبت دادههاي مکاني-زماني، فضاي مناسبي را براي استفاده‌هاي مختلف از اين نوع داده‌ها محيا کرده است. همچنين پژوهشگران را با حجم زيادي از داده‌هاي مکاني-زماني مواجه ساخته است که دريافت، ذخيره‌سازي و پردازش اين حجم داده از جمله چالش‌هاي پيش‌روي آنها است. خط‌سير يک شيء متحرک، از انواع داده‌هاي پيچيده و جديد است که داراي هردو پارامتر مکان و زمان مي‌باشد. سيستم‌هاي پردازش خط‌سيرها، از جمله پايگاه‌داده‌هاي اشياء متحرک، نتوانسته‌اند متناسب با مسائل طرح شده در اين حوزه، پيشرفت چشمگيري داشته باشند. لذا مديريت خط‌سير اشياء متحرک با مفهوم ردگيري مکاني-زماني آنها ضرروي است. اين فرآيند مديريت شامل عمليات‌ مختلفي همچون دريافت داده‌ها، پيش‌پردازش، ذخيره‌سازي، شاخص‌گذاري و جستجو در ميان داده‌ها است که همه از اهداف سيستم‌هاي ذخيره‌سازي و پردازش خط‌سير اشياء متحرک مي‌باشند. در اين مقاله راهکارهاي موجود در هريک از اين حوزه‌ها و نقاط ضعف و قوت آنها بررسي شده است.

متن کامل مقاله