عنوان
نقش مدل هاي مديريتي در افزايش و توسعه فضاي سبز شهرداري منطقه سه مشهد
نویسنده (گان)
ميرشمسي کاخکي ,هادي
چکیده مقاله
با توجه به موقعيت منطقه سه شهرداري مشهد به لحاظ وجود بناهاي مذهبي و باستاني از جمله آرامگاه خواجه ربيع و آرامگاه نادر شاه افشار و ... جزء مناطق گردشگري به شمار رفته و بر همين اساس آن را نسبت به ديگر مناطق متمايز مي کند. به همين لحاظ افزايش و توسعه فضاي سبز شهري در اين منطقه يکي از اولويت هاي اصلي بشمار رفته که لازمه اين امر مديريت مناسب و دانش محور مي باشد، به همين لحاظ در اين تحقيق سعي گرديده است مدل هاي مديريتي پيشنهادي در جهت کمک به گسترش فضاي سبز بر اساس ساختارهاي اداري و چارچوب هاي موجود مطرح گردد، که مدلهاي پيشنهادي1- مدل پيشنهادي کارکرد هاي منفصل بخشها 2- مدل پيشنهادي مدير محور3- مدل پيشنهادي با کارکرد اشتراکي بين بخشها مطرح و نقاط ضعف و قوت هر مدل مورد بررسي قرارگيرد. با توجه به مزيتهاي و معايب مدل ها مدل با کارکرد اشتراکي بين بخشي از همه مناسب تر و کاراتر خواهد بود. از جمله مزيت هاي اين مدل اين است که تمامي بخش ها را به چالش مي کشاند و با توجه به همپوشاني که بين بخش هاي مختلف تاثير گذار در فرآيند توسعه فضاي سبز وجود دارد عاملي جهت خود کنترلي بين بخشي و علاوه بر آن ايجاد انگيزه و ارائه ايده هاي بهتر خواهد شد.

متن کامل مقاله