عنوان
تأثير شرکت گردشگري پديده بر بازار زمين و مسکن در شهر شانديز
نویسنده (گان)
عنابستاني,زهرا;عنابستاني,علي اکبر;زياري,يوسفعلي
چکیده مقاله
در شهرهاي کوچک، شايد مشکل تأمين مسکن براي شهروندان، مسأله غيرقابل حلي نباشد، اما هنگامي که پروژه کلان شهري (ابرپروژه) در مقياس ملي بر يک سکونتگاه بارگذاري مي‌گردد، مي‌توان شاهد تحولات چشمگير در حوزه بازار زمين و مسکن در سکونتگاه شهري بود. در اين مقاله تلاش شد تا تأثير حضور و فعاليت شرکت گردشگري پديده شانديز بر تحولات بازار زمين و مسکن در اين شهر از ديدگاه شهروندان مورد بررسي قرار گيرد. روش تحقيق در اين مطالعه، از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، توصيفي- تحليلي است و روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني و روش تجزيه و تحليل اطلاعات هم به صورت آمار توصيفي(ميانگين، انحراف معيار) و استنباطي (تحليل عاملي و آزمون تي تک نمونه‌اي) صورت گرفته است. جامعه آماري تحقيق، شامل خانوارهاي ساکن در شهر شانديز که طبق سرشماري سال 1390 ، داراي 3056 خانوار و 10428 نفر جمعيت مي باشد، طبق فرمول کوکران تعداد نمونه لازم 160 خانوار بدست آمد. يافته‌هاي مطالعه نشان مي‌دهد که، با توجه به يافته‌هاي تحقيق عوامل اجتماعي و اقتصادي ناشي از حضور و فعاليت شرکت گردشگري پديده در شهر شانديز با آمارة 36 درصد بيشترين تأثير را بر تغييرات بازار زمين و مسکن در اين شهر داشته‌اند. هم‌چنين بر پاية آزمون تي تک نمونه‌اي اختلاف معناداري بين ميانگين عوامل و ميانة نظري 3 در شهر شانديز از ديدگاه شهروندان وجود دارد که بيانگر اثرگذاري قابل ملاحظه اين عوامل در تغييرات بازار زمين و مسکن است. با توجه به يافته‌ها، راهكارهايي شامل توجه مديران شهري به تحولات بازار زمين و مسکن در آينده، توجه به مساکن اقشار کم درآمد و بومي، جلوگيري از پيدايش تعارضات اجتماعي، فراهم نمودن زيرساخت‌ها و غيره پيشنهاد شده است.

متن کامل مقاله