عنوان
برنامه ريزي توسعه ي پايدار با تاکيد بر عوامل هويت شهري (نمونه ي موردي شهر دزفول)
نویسنده (گان)
آذرکيش,محمد;افضلي نيا,فرزانه
چکیده مقاله
با وجود ارتباط نزديک و متقابل هويت شهري و توسعه ي پايدار، کمتر به تاثيرگذاري رابطه آنها در برنامه ريزي شهري، توجه شده است. در عصر جهاني شدن، بيش از گذشته هويت ايراني- اسلامي مورد تهديد قرار گرفته، لذا بررسي اين موضوع براي شهرهاي ايراني حياتي به نظر مي رسد. در اين مقاله به مطالعه و شناسايي عوامل شکل دهنده هويت شهري دزفول به عنوان يکي از شهرهاي مهم تاريخي و گردشگري کشور، پرداخته شده است و مهمترين عوامل هويت بخش و تاثيرات آن در رسيدن به توسعه پايدار مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقيق به دو صورت مطالعات اسنادي و ميداني صورت گرفته است. نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان داد ضروري است برنامه ريزان شهري در دستيابي به توسعه ي پايدار شهر دزفول، حفظ عواملي چون رود دز ، پل تاريخي، بافت تاريخي، بناهاي مذهبي تاريخي، صنايع دستي، اراضي کشاورزي و باغات اطراف شهر را به عنوان مهمترين عوامل هويت بخش شهري، در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند و بدون در نظر گرفتن نقش و تأثيرات آنها نمي توان به سمت شهري پايدار حرکت نمود. همچنين نتايج نشان داد هويت شهر تاريخي دزفول، به عنوان سرمايه اي ارزشمند و ماندگار، نقش ويژه اي در رونق گردشگري و ارتقاي شاخص هاي مختلف شهري داشته و در رسيدن به شهري انسان مدار و پايدار، با ارزش هاي ايراني- اسلامي نقشي شايان، ايفا مي نمايد.

متن کامل مقاله