عنوان
ارزيابي شاخص هاي کيفيت زندگي با تأکيد بر ابعاد کالبدي در منطقه 8 شهر مشهد
نویسنده (گان)
حاتمي,حسين
چکیده مقاله
توجه به رويکرد هاي کيفي به مفهوم توسعه زمينه را براي طرح مفهوم کيفيت زندگي فراهم ساخت. سنجش کيفيت زندگي تحت تأثير عوامل بسياري قرار دارد. هدف از اين پژوهش ارزيابي شاخص هاي کيفيت زندگي با تأکيد بر ابعاد کالبدي در منطقه 8 شهرداري مشهد از ديدگاه شهروندان و مديران مي باشد. روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي بوده که از منابع کتابخانه اي- اسنادي، پرسشنامه و پيمايش هاي ميداني جهت گردآوري اطلاعات مورد نياز استفاده گرديده است. حجم نمونه در اين پژوهش 380 نفر از شهروندان و 36 نفر از مديران شهري منطقه 8 شهرداري مشهد مي باشد. روش تحليل داده ها به دو طريق آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفت و از آزمون من- وايتني(Man Withney) جهت آزمون فرضيه استفاده شد. همچنين از نرم افزار SPSS جهت تجزيه و تحليل اطلاعات بهره برده شد. نتايج حاکي از آن است که بين ديدگاه شهروندان و مديران در ارزيابي اين شاخص ها تفاوت معناداري وجود دارد و مديران نسبت به شهروندان وضعيت بهتري را ارزيابي مي کنند از طرف ديگر ميانگين کيفيت زندگي هر دو گروه از متوسط ارزيابي تا حدودي بالاتر بوده و هر دو گروه وضعيت را نسبتا مطلوب مي دانند.

متن کامل مقاله