عنوان
بررسي و تحليل راهکارهاي استراتژيکي توسعه بافتهاي فرسوده شهري با استفاده از مدلSWOT(مطالعه موردي: محله عامري شهر اهواز).
نویسنده (گان)
Abaspoorm38@yahoo.com,Maryam;Amanpuor,Saeed;Piri,Fateme
چکیده مقاله
چکيده در تحقيق حاضر، سعي بر آن است تا با استفاده از مدل SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي توسعه بافت فرسوده شهر اهواز با تأکيد بر محله عامري مورد بررسي قرارگيرد.پژوهش حاضر داراي ماهيت نظري ـ کاربردي و از نوع توصيفي با تحليل محتوي بوده که روش جمع آوري داده هاي آن، ترکيبي از روش هاي کتابخانه اي و ميداني مي باشد. در بررسي هاي ميداني از ابزار پرسشنامه استفاد شده که داراي چهار بخش بوده و در مجموع 26 گويه بوده است. حجم نمونه پاسخگويان 200 نفراست.نتايج اين پژوهش نشان مي دهد؛ دسترسي آسان به مراکز تجاري و خدماتي و مراکز کار و فعاليت، نزديکي به بازار و مرکز شهر، ملکي بودن اکثر واحدهاي مسکوني و موقعيت اقتصادي مطلوب آن در مجموعه شهري به عنوان مهم ترين نقاط قوت، کم عرض بودن کوچه ها و معابر، مشکلات بهداشتي، فرسودگي و فشردگي بافت مسکونيبه عنوان مهم ترين نقاط ضعف، مناسب بودن بستر جهت فعاليت هاي خدماتي، تجاري و دفاتر کار، وجود توان بالقوه به منظور توسعه مسکن، کمبود آلودگي صوتي و آلودگي هوا به دليل فقدان کارخانجات و تأسيسات آلوده کننده از مهم ترين فرصت¬ها و آب گرفتگي معابر، آلودگي ناشي از آب هاي سطحي و کيفيت زيست محيطي پايين، نظارت ضعيف نهادهاي مديريت شهري بر وضعيت بافت فرسوده و عدم وجود سيستم دفع فاضلاب از مهمترين تهديدهاي پيش روي توسعه بافت فرسوده محله عامري مي¬باشد.

متن کامل مقاله