عنوان
مکان يابي مدارس با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) بهروش AHP(مطالعه موردي: محله گلستان شهر اهواز).
نویسنده (گان)
Piri,Fateme;amanpour,saeed;abaspoor,maryam
چکیده مقاله
در اين تحقيق تلاش شده است ضمن جمع آوري بانک جامع اطلاعات مکاني مدارس منطقه مورد مطالعه، وضعيت دسترسي منطقه بر طبق استانداردهاي موجود بررسي شده و پس از تعيين مناطق کمبود و با در نظر گرفتن ساير عوامل شهري موثر در مکان يابي مناطق آموزشي جديد مانند نزديکي به پارکها و فضاهاي سبز، فضاهاي ورزشي، مراکز اداري و مناطق مسکوني و فاصله از صنايع، مراکز تجاري، مراکز بهداشتي، راههاي اصلي و مراکز آموزشي موجود و با در نظر گرفتن کاربريهاي مناسب، نسبت به تعيين مناطق داراي پتانسيل مناسب براي گسترش فضاهاي آموزشي اقدام گردد. سپس براي هر کدام از عوامل تاثير گذار در مکان يابي مراکز آموزشي لايه هايي تهيه گرديد و براي هر يک از لايه ها با توجه به عامل فاصله و زمان، وزن دهي صورت گرفت. سپس از ترکيب وتحليل تمامي لايه ها با يکديگر به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)، موقعيت فعلي مدارس مورد ارزيابي قرار گرفت ودر نهايت مناسبترين مکانها براي تاسيس مدارس پيشنهاد شد.درنتيجه اين مطالعه 5 منطقه به دست آمد مناطقي که به آن کد 1 اختصاص داده شد مناطقي هستند که داراي کمترين اولويت جهت احداث مدارس جديد مي باشند و مناطقي که کد 5 به آنها اختصاص داده شده است داراي بيشترين اولويت در احداث مدارس جديد مي باشند.

متن کامل مقاله