عنوان
جنبش پياده مداري، رويکردي نو در احياء وپايداري مراکزشهرهاي اسلامي؛ مورد مطالعه پياده راه جنت مشهد
نویسنده (گان)
توزنده جاني,اميد;طباطبايي,سيده فرزانه;سرگلزايي,شريفه
چکیده مقاله
امروزه موضوع احياي بافتهاي مرکزي شهرها و توسعه پايدار آن، به صورت يک مساله اي مهم در برنامه ريزي شهري درآمده است. در طول دهه هاي گذشته، اتکاي بيش از حدشهرسازي به نيازهاي حرکت سواره وغفلت از حفظ وساماندهي فضاهاي پياده که افول ارزشهاي اجتماعي، فرهنگي، بصري و کاهش کيفيت محيط شهري را در اين بافت ها به همراه داشت، اما آنچه مغفول مانده وجه اجتماعي توسعه است. درپژوهش حاضر،اصول پايداري فضاهاي شهري از بعد اجتماعي شامل عدالت، زيباشناسي،راحتي،امنيت ورشدکودکان،هويت اجتماعي وساير مسايل مشابه در شهرهاي ايراني –اسلامي موردبررسي قرارمي گيرد.دراين راستا مي توان ازجنبش پياده مداري دربرابراوضاع نابسامان شهرسازي نام برد.در اين زمينه، مقاله حاضر،با روش تحليل – اسنادي وبااستناد به مطالعات وبررسي هاي ميداني دررابطه با محور پياده جنت،باهدف بررسي وشناخت بيشتر خاستگاه مکاني وزماني زايش وپويش محورهاي پياده به عنوان بسترکالبدي حيات مدني وتعاملات اجتماعي شهرها در راستاي انتظام بخشي وساماندهي مراکز کهن شهري به رشته تحريردرآمده است.يافته هاي تحقيق،حاکي ازآن است که ساماندهي اين محور در بافت مرکزي شهر موجب انطباق آن با سياستهاي پياده مداري شده است؛به گونه اي که که پي ازاجراي آن،مکانهاي تجاري وکاربري هاي مرتبط باآن رونق گرفته است وبا اين روند،پياده راه جنت،نويدبخش چشم انداز روشن توسعه فضاهاي تجاري وتفريحي بوده، باپذيرش گروههاي مختلفي از شهروندان،زمينه اي براي بالابردن کفيت زندگي اجتماعي وغنا بخشيدن به فضاي شهري فراهم نموده است.

متن کامل مقاله