عنوان
تحول در کارکردهاي روضه زنانه، مطالعه مردم شناختي در شهر مشهد
نویسنده (گان)
غيور باغباني,سيده زينب;اصغرپور ماسوله,احمدرضا
چکیده مقاله
دين يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر فرايندها و دگرگوني هاي اجتماعي است، از جمله مراسم ديني مهم در جامعه ايران، هيئت ها و روضه هايي است که پيشينه ي تاريخي بسيار دارد. يکي از مصاديق اين مراسم مذهبي در مشهد روضه است که از سابقه اي بالغ بر 70 سال برخوردار است و البته همچنان پابرجاست. به نظر مي رسد در گذر زمان تا به امروز به تدريج از آثار مفيد روضه کاسته شده است و آسيب هايي نيز بر اين پديده ي اجتماعي مترتب شده است. اين مقاله با روش مردم نگاري، تحولات کارکردي يک مورد روضه زنانه در مشهد از سال 1325 تا کنون را مورد بررسي قرار مي دهد. محقق با استفاده از تکنيک مصاحبه عميق و همچنين مشاهده هاي دقيقي که در طول دو سال انجام شد، اين روضه را مورد بررسي قرار داد. تغييرات ايجاد شده در کارکردهاي موجود در روضه را مي توان متاثر از عوامل بيروني گروه دانست. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که روضه ها تحت تاثير عوامل بيروني گروه، دچار تحولاتي در کارکردهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ديني شده اند.

متن کامل مقاله