عنوان
بررسي سيستم هاي آبياري فضاي سبز شهري با رويکرد بهينه سازي مصرف آب در جهت توسعه پايدار
نویسنده (گان)
ناظران,رضا
چکیده مقاله
رشد صنعت و افزايش جمعيت شهرها، مسائل بهداشتي و تامين حداقل هوا و اکسيژن مورد نياز، مناطق متراکم شهري را با مشکل مواجه ساخته است. اين موضوع با رشد روز افزون جمعيت و نياز به اسکان و انبوه سازي باعث گرديده که سهم فضاي سبز در شهرها به شکل قابل ملاحظه اي کاهش يابد. مهمترين پارامتري که براي افزايش کمي و کيفي فضاي سبز بايد به آن توجه داشت،کمبود منابع آبي در دسترس است. بحران کم آبي در دشت مشهد و از بين رفتن سفره هاي زيرزميني هر روز ابعاد بدتري به خود مي گيرد و مطابق هشدار کارشناسان اگر برداشت آب در مشهد با همين شدت ادامه پيدا کند تا 60 سال آينده ديگر ذخاير آب زيرزميني تمام مي شود. همچنين آمار نشان مي دهد در کشور ايران 89 درصد آب به کشاورزي، 3 درصد به صنعت و تنها 7 درصد به استفاده شرب اختصاص مي يابد در حاليکه در ديگر کشورهاي دنيا 70 درصد مصرف آب به کشاورزي اختصاص دارد. با وجود چالش اساسي آب در خراسان رضوي از مجموع 850 هزار هکتار اراضي زراعي و باغي استان تنها از سال 69 تا 89 يعني در مدت 20 سال فقط 97 هزار هکتار از اين اراضي به سيستم نوين آبياري مجهز شده است و طي 3 سال اخير 11 هزار هکتار ديگر نيز به آن اضافه شده است، اما هنوز بر اساس آبياري سنتي و غرقابي متاسفانه 60 تا 65 درصد آب در اين بخش همچنان هدر مي رود.روش هاي مختلفي براي جلوگيري از اتلاف آب وجود دارد و همانطور که گفته شد استفاده از روش هاي نوين آبياري است. يکي از اين روش هاي آبياري تحت فشار مي باشد که از اهميت زيادي برخوردار است. اين پژوهش از نوع تحليل-توصيفي ميبتشد که با بازديد ميداني به بررسي ميزان اضافه برداشت آب نسبت به حالت آبياري تحت فشار در معابر سطح مورد مطالعه، که محدوده مورد مطالعه اداره ناحيه 1 شهرداري منطقه 8 مب باشد،به بررسي در اين خصوص پرداخته است. به منظور بررسي اقليم و هواشناسي منطقه و بهره گيري از اطلاعات مربوط در طرح، خصوصيات اقليمي و هواشناسي شهرستان مشهد در بخش مطالعات اقليم منطقه مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفته که در آن از روش دو مارتن استفاده شده است. در ادامه پژوهش در مورد اختلاف سيستم ايده آل و واقعي بحث شده و سعي کرده ايم عوامل موثر در اين اختلاف را مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم نتايجي در زمينه نمودار ارائه کنيم.

متن کامل مقاله