عنوان
نقش سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در توسعه پايدار شهري
نویسنده (گان)
عطا,بهنام;قاسمي خوزاني,محمد;چوپان خويردي,حسن
چکیده مقاله
سرزمين بک منبع آسيب پذير و محدود است، اما اگر بسياري از سودمندي هاي آن بيجا استفاده نشوند، ابدي و قابل تجدبد هستند، بنابراين با توجه به محدود بودن سرزمين لزوم انجام مطالعات کاربري اراضي و مشاهده تغييرات آن از موارد مهم به شمار مي آيند، با توجه به اينکه داده هاي سنجش از دور به همراه سيستم اطلاعات جغرافيايي به عنوان ابزارهايي قدرتمند در اندازه گيري الگوهاي سرزمين و تغييرات آن در نواحي بزرگ هستند و از لحاظ زماني و هزينه نيز کاملا به صرفه مي باشد، در اين مقاله ما با استفاده از روش توصيفي تحليلي ضرورت استفاده از فناوري سنجش از دور و تلفيق آن با GIS را عنوان کرديم، و با ديد جامع استفاده از اين ابزارها را براي رسيدن به توسعه پايدار شهري و نحوه استفاده از RSو GIS را در برنامه ريزي و مديريت شهري عنوان کرديم.

متن کامل مقاله