عنوان
حقوق مالکين وشهرداري در فضاي تابلو تبليغاتي
نویسنده (گان)
عمژيک,سعيد
چکیده مقاله
شهرداري مدير امور شهر است و از اين حيث نيز براي نصب تابلوها در شهر مقرراتي را که به تصويب شوراي اسلامي شهر ميرسد اجرا ميکند و از طرفي نيز اشخاص بر فضاي ملک خويش حق هر گونه تصرف را دارند. خيابانها و معابر آن جزء اموال شهرداري است و شهرداري نيز بر آنها مالکيت اداري دارد ، در صورتي شهرداري بر فضاي تابلو تبليغاتي مالکيت دارد که در معابر و سطح شهر باشد و بر فضاي تابلوهاي ايجاد شده در فضاي مالکيت خصوصي اشخاص( اعم از حقيقي و حقوقي ) هيچگونه مالکيتي ندارد، بنابراين بر مبناي قواعد فقهي لا ضرر وتسليط و تاثير آنان بر قوانين موضوعه مالک مي تواند آزادانه در ملک خود تابلو ايجاد کند و از منافع آن بهره مند شود زيرا که اين حق مالک است و در غير اينصورت متضرر ميگردد لکن محدويتهاي وارده بر حق مالکين خصوصي به سمتي ميرود که قواي حاکميتي را به لحاظ حفظ منفعت عمومي بر مالکيت فردي مسلط نمايد، همچنين قانونگذار از جهت حفظ نظم و زيبايي شهر، تکليف بر عهده شهرداري قرارداده است. بنابراين اشخاص نيز نبايد بتوانند بدون هيچ ضابطه اي اقدام به نصب تابلو در محدوده ملک خود بنمايد، اماوضع هرگونه ضوابط و مقررات و هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي که خارج از اختيارات آن و برخلاف حقوق افراد باشد،خلاف قانون و باطل است.

متن کامل مقاله