عنوان
ارزيابي و تحليل پتانسيل ها ونارسايي هاي بافت فرسوده شهري به منظور ساماندهي نمونه موردي (شهر گرگان)
نویسنده (گان)
رجايي,زهرا ;رشيدي ابراهيم حصاري,اصغر ;قاسمي فر,سپيده
چکیده مقاله
بافت هاي فرسوده شهري پديده و مساله اي است که اغلب شهر هاي کشور با آن مواجه اند. يكي ازراه كارهاي مطمئن وعملي پيشروي برنامه ريزان شهري براي ساماندهي فضايي مطلوب بافت هاي فرسوده شهري، شناخت قابليتها و پتانسيل هاي موجود در اين بافتها به منظور استفاده ي بهينه از آن هاو نيز شناخت نارسايي هاي موجود به منظور پرهيز از آنها و برنامه ريزي جهت کاهش انواع نامطلوبيت هايي است که از سوي اين طيف از خصوصيات بافت هاي فرسوده بر فضاهاي شهري وارد مي شود. مقاله حاضر مي کوشد تا به ارزيابي وتحليل پتانسيل ها و نارسايي هاي بافت فرسوده شهري در شهر گرگان بپردازد. نوع پژوهش حاضر به لحاظ ماهيت توصيفي- تحليلي و به لحاظ هدف کاربردي است. به منظور شناسايي عوامل دروني و بيروني تاثيرگذار بر بافت هاي فرسوده شهر گرگان و جمع آوري داده هاي و اطلاعات مربوط به آن از روش کتابخانه اي و ميداني استفاده شد. در مطالعات ميداني بوسيله روش دلفي از نظر 30 نفر خبره ومتخصص استفاده گرديد.پس تاييد نهايي عوامل، اقدام به تهيه پرسشنامه محقق ساخته شد که روايي آن توسط 5نفر از اساتيد دانشگاه مورد تاييد قرار گرفت؛ همچنين آلفاي کروباخ مربوط به پرسشنامه هاي داخلي و خارجي به ترتيب(871/0)و(912/0) محاسبه گرديد. در مرحله بعد بوسيله تکنيک(SWOT) به ارزيابي عوامل داخلي و خارجي اقدام شده و در ادامه بوسيله آزمون فريدمن به رتبه بندي عوامل داخلي و خارجي اقدام گرديد.يافته ها نشان داد که امتياز نهايي ماتريس داخلي و خارجي به ترتيب(75/3)و(43/3)بوده، لذا راهبردهاي غالب جهت ساماندهي بافت هاي فرسوده شهر گرگان از نوع راهبردهاي تهاجمي(SO) مي باشد. در نهايت با توجه به يافته هاو محاسبات انجام شده، پنج راهبرد ارائه گرديد.

متن کامل مقاله