عنوان
شناخت متغيرهاي وابسته به ارزش در بافت هاي تاريخي-فرهنگي جهت برنامه ريزي براي بازآفريني شهري مطالعه موردي : خيابان ارگ مشهد
نویسنده (گان)
نژاد ابراهيمي,احد;مقدسيان ,مريم
چکیده مقاله
از مهم ترين مسائل جهان معاصر در شهرهاي دچار بحران هويت شده ي امروزي، توجه به ارزش است؛ حفاظت و معرفي ارزش ها از راهکارهايي است که علاوه بر هويت بخشي شهرها، مي تواند آن را به محيطي پويا و سرزنده تبديل نمايد. مشهد به عنوان شهري که مرقد امام هشتم شيعيان در آن قرار دارد همواره به عنوان شهري مذهبي شناخته شده است. ولي شهر مشهد داراي ارزش هاي ديگري از جمله ارزش هاي تاريخي-اقتصادي-گردشگري و غيره مي باشد که با شناسايي و معرفي ارزش هاي آن، مي توان برنامه ريزي لازم را براي توسعه انجام داد.خيابان ارگ مشهد يکي از بافت هاي با ارزش و تاريخي است که علي رغم داشتن قابليت سياسي، تجاري، اداري و فرهنگي، دچار تنزل فضايي شهري شده و کارکرد گذشته خود را از دست داده است. هدف پژوهش شناسايي ارزش هاي موجود در خيابان ارگ و دگرگوني آن از زمان شکل گيري اين محدوده تا کنون با رويکردي فرهنگ گرايانه است. در اين روند ابتدا به پيشينه تاريخي و جايگاه فعلي خيابان ارگ اشاره شده و سپس به ارزش هاي موجود در اين محدوده پرداخته مي شود و در نهايت پيشنهادات و دستورالعمل هايي جهت بازآفريني و بهبود فضايي خيابان ارگ ارائه خواهد شد. روش به کار گرفته شده در اين پژوهش، روش تفسيري-تاريخي با تکيه بر منابع کتابخانه اي و اينترنتي است. يافته ها نشان مي دهد از آنجا که ارزش هاي مختلف تاريخي، فرهنگي و مذهبي در اين محدوده حضوري مستمر دارند، مي توان با انجام تمهيداتي در جهت تثبيت ارزش هاي مطلوب و تقويت ارزش هاي کم رنگ شده گام برداشت.

متن کامل مقاله