عنوان
آرامستان هاي تاريخي؛ مقاصدي پيش روي گردشگران فرهنگي
نویسنده (گان)
زارعي مزرعچه,طاهره;شفيعي,زاهد
چکیده مقاله
گذر دوران سبب آن شده كه آرامستان¬هاي تاريخي، به عنوان بخشي از بافت شهري درآيد؛ و اين خود موجب شده تا اين اماكن تاريخي سرگذشت¬هاي متفاوتي در گوشه گوشه اين خاك كهن داشته باشند. طبيعي است اقشار و گروه¬هاي بسياري خواهان حفظ و حراست اين چنين مكان¬هايي هستند. يكي از پيشنهادهايي كه مي¬توان در اين زمينه ارائه نمود استفاده از آرامستان¬هاي تاريخي به عنوان يك جاذبه گردشگري است. نوشتار حاضر تحقيقات در حوزه گردشگري برپايه¬ي آرامستان¬ها را بازنگري كرده و اهميت چنين مكاني در حوزه گردشگري را تشريح و توصيف مي¬نمايد. در اين مقاله نويسندگان نگرش¬ها به حوزه آرامستان را از ديدگاه گردشگري مورد بحث قرار مي¬دهند. هدف از ارائه مقاله حاضر معرفي آرامستان¬ها به عنوان يك جاذبه گردشگري و شناسايي پتانسيل-هاي گردشگري موجود در يك آرامستان تاريخي با بررسي مورد خاص تخت فولاد است. اين بازنگري برپايه¬ي ادبيات موجود و مطالعه متون در مورد گردشگري در آرامستان¬ها و بررسي ميداني شامل مشاهده و مصاحبه با عوامل مرتبط با گردشگري در آرامستان تخت¬فولاد مي¬باشد. آرامستان تخت¬فولاد، به عنوان يك مجموعه تاريخي، فرهنگي و مذهبي داراي پتانسيل¬هاي بالايي در حوزه گردشگري است كه مي¬توان با بهره¬برداري مناسب، جاذبه-هاي ارائه شده به گردشگران شهر اصفهان را افزايش داده و درنتيجه رضايت آنان را از يك¬سو و مدت ماندگاري آنان را از سوي ديگر ارتقا داد.

متن کامل مقاله