عنوان
تحليل جامعه شناختي عدم تحقق اهداف شهرها ي جديد در ايران با تأکيد بر مديريت و برنامه ريزي سيستمي توسعه شهري
نویسنده (گان)
طوافي,پويا;اسکندري قوشجي,زهرا;منصور جمشيد,احسان
چکیده مقاله
افزايش سريع و بي رويه شهر نشيني در ايران به علت تمرکز سرمايه گذاري ها، امکانات و ... در شهر هاي بزرگ موجب ماکروسفالي شهري شده است، که براي مهار رشد شهر هاي بزرگ و مقابله با مسائل رشد شهر نشيني در آينده وزارت مسکن و شهرسازي در سال هاي اخير سياست احداث شهر هاي جديد را مورد توجه قرار داده است. کشور ما الگوهاي برنامه ريزي و طراحي شهري جديد را مانند ساير عناصر فرهنگي از غرب اقتباس کرده اند و بکار گرفته است. در برنامه ريزي شهري توجه يک طرفه به شهر نمي تواند پاسخگو باشد در واقع حل بسياري از مشکلات بايستي همزمان با توسعه موزون و يکپارچه کشور باشد. شهر يک سيستم مکاني- فضايي است که داراي اجزاء و عناصر کالبدي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، محيطي و ... مي‌باشد. اين اجزاء در ارتباط متقابل با هم نقش عمده‌اي در شخصيت کلي سيستم دارند شهر هاي جديد در نظام شهرنشيني ايران که با هدف حل مسائل و مشکلات شهري در ايران مطرح شدند با گذشت زمان اغلب دچار شکست شدند و دلايل زيادي در توجيه اين عدم موفقيت و عدم تحقق اهداف شهر هاي جديد در ايران بيان شده است. اين مقاله به روش کتابخانه اي ( اسنادي ) انجام گرفته است. در اين مقاله ضمن بررسي تحولات شهر هاي جديد و دلايل عدم تحقق برخي از اهداف، مورد تجزيه تحليل جامعه شناختي قرار گرفته است و بررسي هايي در زمينه برنامه ريزي سيستمي در احداث و اداره امور شهرهاي جديد انجام گردبده است. در آخر راهبردهايي در زمينه سياست گذاري و برنامه ريزي در شهر هاي جديد ارائه مي شود.

متن کامل مقاله